Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetstagarnas anställningsförhållande och lön ska tryggas om ett fartyg blir utsatt för sjöröveri

Arbets- och näringsministeriet
8.4.2020 14.23 | Publicerad på svenska 18.3.2021 kl. 11.05
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om sjöarbetsavtal för att trygga att en arbetstagares anställningsförhållande och utbetalningen av lön till arbetstagaren fortgår, om arbetstagaren blir tillfångatagen till följd av sjöröveri eller väpnat rån mot ett fartyg.

De ändringar som föreslås i den nationella lagen baserar sig på de bestämmelser som 2018 fogades till koden i Internationella arbetsorganisationen ILO:s sjöarbetskonvention. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ändringarna i koden i den internationella sjöarbetskonventionen och antar den lag genom vilken ändringarna sätts i kraft.

Avsikten är att den lag som gäller ikraftsättandet av ändringarna och de ändringar som görs i den nationella lagstiftningen ska träda i kraft den 26 december 2020, när ändringarna i koden i sjöarbetskonventionen träder i kraft internationellt.

Ansvarsfulla rederier agerar redan på det sätt som krävs enligt koden

I sjöarbetskonventionen ställs minimikrav på internationellt arbete till sjöss. Kraven gäller bland annat anställningsvillkor, inkvartering och rekreationsmöjligheter, mat och förplägnad samt hälsoskydd och social trygghet.

Ändringarna av koden i sjöarbetskonventionen antogs vid den internationella arbetskonferensen 2018. Syftet med ändringarna är att säkerställa att sjömännens arbetsavtal fortsatt gäller och att lönebetalningen till dem fortsätter, om ett fartyg blir utsatt för sjöröveri eller väpnat rån. I sådana situationer kan sjömännen vara tillfångatagna under en lång tid.

Finska fartyg är inte i någon betydande utsträckning i trafik i områden som är riskfyllda med avseende på sjöröveri. I praktiken agerar ansvarsfulla rederier ute i världen redan i nuläget på det sätt som avses i den föreslagna lagen. Godkännandet av ändringarna i koden för Finlands del och genomförandet av dem förutsätter dock att bestämmelser om det utfärdas genom lag. 

Andra preciseringar i lagar som gäller arbete till sjöss

Regeringen föreslår dessutom andra sådana preciseringar i lagen om sjöarbetsavtal, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart som den gällande koden i sjöarbetskonventionen förutsätter. Dessa ändringar gäller bland annat rutiner för klagomål ombord och arbets- och vilotider. 

Dessutom föreslås tekniska ändringar i semesterlagen för sjömän, sjömansservicelagen och lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader. 

Ändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2020.

Ytterligare upplysningar:
Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 247

Tillbaka till toppen