Hoppa till innehåll

Det föreslås ändringar i integrationslagen för att tjänsterna för personer som flytt Ukraina ska kunna tryggas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2022 11.50
Pressmeddelande

Regeringen bereder ändringar i lagen om främjande av integration för att kommunerna och välfärdsområdena ska kunna få ersättning för kostnader enligt integrationslagen för ordnande av tjänster för de personer som får tillfälligt skydd och som har beviljats hemkommun.

Cirka 29 000 personer som flytt Ukraina på grund av Rysslands anfallskrig har ansökt om tillfälligt skydd i Finland. Enligt inrikesministeriets uppskattning kommer sammanlagt 40 000–80 000 krigsflyktingar från Ukraina att anlända till Finland före utgången av året. I och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina tillämpas tillfälligt skydd för första gången i Finland. Därför föreslås det i propositionen att lagen om främjande av integration ska ändras. 

De som får tillfälligt skydd omfattas nu huvudsakligen av mottagningstjänster, eftersom de normalt inte har någon hemkommun. Våren 2023 kan de dock få en hemkommun efter ett års vistelse i Finland, då kommunens och andra myndigheters roll vid ordnandet av tjänsterna ökar. Den gällande lagen om främjande av integration möjliggör dock inte statliga ersättningar till kommuner och välfärdsområden för tjänster som ordnas för personer som får tillfälligt skydd. 

Kostnader ska ersättas på samma sätt som för personer som får internationellt skydd

För att trygga tjänsterna föreslås det i propositionen att staten ska kunna betala ersättning till kommunerna och välfärdsområdena för ordnande av tjänster för personer som får tillfälligt skydd på samma sätt som till exempel för tjänster för personer som får internationellt skydd.

I propositionen föreslås det också att bestämmelserna om anvisande till kommuner ska tillämpas på personer som får tillfälligt skydd på motsvarande sätt som till exempel på mottagare av internationellt skydd. I propositionen förtydligas också myndighetsansvaret när det gäller anvisande av personer till kommuner och lagen ändras så att den bättre motsvarar nuvarande praxis när det gäller processerna för flyttning av personer till kommuner.

Ersättning ska också betalas för minderåriga som kommit utan vårdnadshavare

Dessutom föreslås det att ett barn eller en ung person som kommit till landet som minderårig utan vårdnadshavare och som får tillfälligt skydd ska få boende- och stödtjänster på samma sätt som en kvotflykting eller ett barn eller en ung person som får internationellt skydd och som kommit till landet som minderårig utan vårdnadshavare. Kommunen och välfärdsområdet ska ersättas för dessa kostnader.

Regeringens proposition är på remiss 1.7.–5.8.2022.

Mer information:
Mira Karppanen, ledande sakkunnig, tfn 029 504 7293, anträffbar 1 juli 2022 och fr.o.m. 8 augusti 2022
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 8254, anträffbar 4–15 juli 2022 och 1–5 augusti 2022

*14.7. pressmeddelandets ordalydelse korrigerats.

Tillbaka till toppen