Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utkast till proposition om reformering av beredskapen för kostnaderna för kärnavfallshanteringen på remiss

Arbets- och näringsministeriet
14.5.2020 15.51
Pressmeddelande

Utkast till proposition om reformering av beredskapen för kostnaderna för kärnavfallshanteringen på remiss

Begäran om utlåtande finns på webbadressen: https://www.lausuntopalvelu.fi Utlåtandena bör lämnas in senast den 18 juni 2020.

Målet med propositionen är att se till att värdet på de medel som förvaltas av VYR bevaras och räcker till när man förbereder sig för kostnaderna för kärnavfallshanteringen. Ett annat mål är en bättre avkastning på medlen än för närvarande.
 
Ett ytterligare mål är att effektivisera allokeringen av medel som främjar VYR:s forskningsverksamhet och att förnya förvaltningen av forskningsprogrammet. Styrningen av VYR och beslutsfattandet i anslutning till fonden ska också förtydligas, och VYR:s förvaltningsmodell, ledningsorganisation och dess behörighet ska förnyas.

De kärnavfallshanteringsskyldiga ska enligt lagutkastet vara skyldiga att delta i hanteringen av de risker som är förenade med placeringsverksamheten. Kärnavfallshanteringsskyldigas rätt till återlån föreslås bli begränsat.

Bestämmelserna om de forskningsprogram som gäller säker drift av kärnanläggningar och kärnavfallshantering och som finansieras av kärnavfallshanteringsfonden ska revideras. Forskningsprogrammen och de särskilda tillgångarna i anslutning till dem slås samman. Bestämmelserna kompletteras med bestämmelser om grunderna för de avgifter som tas ut hos innehavare av kärnanläggningar och avfallshanteringsskyldiga åren 2026 –2032.

Lagen om Finansinspektionen föreslås samtidigt bli reviderad så att Finansinspektionen skulle övervakar VYR:s investeringsverksamhet, insiderregistret och insideranmälan. Lagen om Finansinspektionens tillsynsavgifter föreslås bli ändrad så att fonden får en skyldighet att betala en tillsynsavgift till Finansinspektionen.

Reformen har också dryftats av en av arbets- och näringsministeriet tillsatt arbetsgrupp som utrett hur VYR:s investeringsverksamhet kunde utvecklas. Arbetsgruppens rapport blev klar i juli 2019. Arbets- och näringsministeriet har berett en reformering av forskningsprogrammen för kärnsäkerhet och kärnavfallshantering. 

Ytterligare information: 
Anja Liukko, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0 295 062 078, fornamn.efternamn(at)tem.fi

Tillbaka till toppen