Hallituksen esitys TEM/2020/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2020 12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

HE 71/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Päivi Kantanen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295048938
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijöiden lähettämisestä annettua lakia. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevan direktiivin muutosdirektiivi. Muutoksilla edistetään lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua työehdoissa kansallisten työntekijöiden kanssa ja yritysten tasavertaista kilpailua. Esitettävät muutokset koskisivat lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien palkkasäännöksien täsmentämistä, majoitusolosuhteita koskevien vaatimusten soveltamista samoin kuin kansallisiin työntekijöihin sekä työnantajan velvollisuutta korvata Suomen tavanomaisesta työpaikasta liikkumisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset lähetetylle työntekijälle lähettämisen aikana. Lähtöjäsenvaltiosta Suomeen lähettämisistä aiheutuviin matka- ja majoituskustannuksiin esitetään yleisen järjestyksen mukaista suojasäännöstä, jos lähetetty työntekijä ei saa suojaa lähtöjäsenvaltion lain, käytännön tai työsopimuksessa sovitun perusteella taikka jos suoja alittaisi olennaisesti Suomessa kyseisen työn osalta tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävän tason. Ehdotus huomioi Suomen työmarkkinamallin ja erityisesti rakennusalan työehtosopimusten komennustyössä sovellettavat vähimmäisehdot. Kansallisen liikkumavaran käytössä sovitettaisiin yhteen lähtöjäsenmaan, työsopimuksessa sovitun ja työntekomaan suojan taso. Lähettämisen ennakkoilmoituksen tiedonantovelvollisuus laajenisi koskemaan kaikkia lähetettäviä työntekijöitä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.7.2020. Työntekijöiden lähettämisen ilmoittamista koskevat säännösmuutokset tulisivat voimaan 1.10.2021. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin palvelujen tarjontaa koskeviin sopimuksiin esitetään 12 kuukauden siirtymäaikaa. Maantieliikenteen työssä työehdot määräytyisivät edelleen voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotukset lisäävät hieman yritysten hallinnollista taakkaa ja ulkomaisten yritysten palkkakustannuksia erityisesti rakennusalalla. Ehdotuksilla edistetään kotimaisten ja ulkomaisten yritysten tasavertaista kilpailua. Siirtymäaika turvaa yrityksille ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin sopeutumisajan muutoksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen