Hoppa till innehåll

Lagutkast om underlättande av uppsägning i små företag till rådet för bedömning av lagstiftningen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2018 15.27
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har till rådet för bedömning av lagstiftningen sänt ett utkast till regeringsproposition där det föreslås att grunderna för att säga upp en arbetstagare av orsaker som beror på arbetstagaren ska underlättas i företag med färre än 10 anställda.

Syftet med propositionen är att sänka tröskeln att nyanställa i små företag. Det har bedömts att de nuvarande bestämmelserna om anställningsskydd har höjt anställningströskeln avsevärt i synnerhet i små företag. Genom lagändringen beaktas att en liten arbetsgivare har sämre möjligheter att bära konsekvenserna av en enskild arbetstagares klandervärda förfarande.

– Uppsägningströskeln sänks måttligt i företag med färre än tio anställda genom att det bättre än tidigare tas hänsyn till små företags förhållanden, säger arbetsminister Jari Lindström.

– Största delen av jobben i Finland uppstår i små företag, och hos dem finns också potential att anställa fler. Regeringen vill uppmuntra små företag att anställa nya medarbetare och därigenom främja sysselsättningen, fortsätter minister Lindström.

Precis som för närvarande ska det även i fortsättningen finnas sakliga och vägande skäl till uppsägning. I företag med färre än 10 anställda ska man dock som uppsägningsgrund kunna betrakta sådant brott mot eller åsidosättande av skyldigheter eller förändring av de personliga arbetsförutsättningarna som är lindrigare än i nuläget men ändå så betydande att arbetsgivaren inte med hänsyn till företagets storlek kan förutsättas fortsätta anställningsförhållandet.

Godtyckliga uppsägningar kommer inte heller i fortsättningen att vara tillåtna. Den förteckning över förbjudna uppsägningsgrunder som finns i lagen ska alltjämt tillämpas även i små företag. Arbetstagaren ska fortfarande varnas före uppsägningen och få möjlighet att rätta till sitt förfarande. En förutsättning för uppsägning är alltså att arbetstagaren agerar klandervärt upprepade gånger.

Tiden utan ersättning, dvs. den så kallade karensen, inom utkomstskyddet för arbetslösa ska förkortas från 90 till 60 dagar, om arbetsgivaren avslutar anställningsförhållandet på grund av arbetstagarens klandervärda förfarande. Den förkortade karensen gäller arbetstagare i företag av alla storlekar.

Rådet för bedömning av lagstiftningen ger ett utlåtande om utkastet till regeringsproposition och dess konsekvensbedömning. Regeringen har för avsikt att lämna propositionen till riksdagen i november 2018.

Lagutkastet (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8937
Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8940
Timo Meling, äldre regeringssekreterare, tfn 029 504 9084

Jari Lindström
Tillbaka till toppen