Hoppa till innehåll

Östra Finlands livskraft främjas genom satsningar på spårtrafik och kompetensutveckling

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2022 9.29 | Publicerad på svenska 5.9.2022 kl. 16.34
Pressmeddelande

En statssekreterararbetsgrupp har utrett hur Rysslands invasion av Ukraina har påverkat ekonomin i östra Finland och vilka åtgärder som behövs för att stärka regionens livskraft. Arbetsgruppen har föreslagit för regeringen vissa åtgärder på kort sikt som ska ingå i budgetpropositionen för 2023, omfördelning av finansieringen ur befintliga finansieringskällor samt åtgärder på lång sikt. Åtgärderna gäller främst regionens tillgänglighet, turism, kompetensutveckling, regional utveckling samt energisjälvförsörjning och grön omställning.

”Åtgärderna för att främja östra Finlands livskraft syftar till att förbättra hela Finlands livskraft och konkurrenskraft. Hållbar välfärd i en region måste basera sig på regionens egna starka sidor och de positiva effekter dessa har”, säger arbetsgruppens ordförande statssekreterare Ann-Mari Kemell.

Arbetsgruppen har framför allt betonat åtgärder som ökar investeringar i hållbar tillväxt och branscher med potential. Arbetsgruppen har dessutom föreslagit åtgärder för att förbättra regionens tillgänglighet.

Regeringen beslutade att de satsningar som arbetsgruppen rekommenderar för nästa år tas in i budgetpropositionen för 2023 i enlighet med arbetsgruppens förslag.

Arbetsgruppen föreslog flera åtgärder på kort och på lång sikt

Enligt arbetsgruppen är det viktigt att trygga östra Finlands tillgänglighet. Arbetsgruppen föreslog ett anslag på 31,1 miljoner euro för 2023 för att främja de pågående banprojekten. Samtidigt ansåg arbetsgruppen att det är viktigt att med alla till buds stående medel påskynda de banprojekt som ännu är under planering. Dessutom har goda flygförbindelser en viktig roll när det gäller östra Finlands exportindustri, turism och tillgänglighet.

Arbetsgruppen föreslog 10 miljoner euro för att öka studieplatserna vid universitet och högskolor samt för att främja forskning och utveckling i östra Finland. Till stöd för ungdomsverksamheten föreslogs ett anslag på 1 miljon euro.

För kapitalisering av Jobbkanalen Ab, det vill säga bolaget med statliga specialuppgifter som har till uppgift att anställa arbetslösa partiellt arbetsföra personer som har det allra svårast att få sysselsättning, föreslogs 5 miljoner euro. I syfte att förbättra tillgången till kompetent arbetskraft bereder man sig dessutom på att inleda ett försök med regional studielånskompensation.

Arbetsgruppen föreslog att turismen främjas med 7,5 miljoner euro bland annat för att förbättra villkoren och tjänsterna för naturturism och friluftsliv. Dessutom påskyndas investeringsprojekten för Kutila kanal och ett vildmarksmuseum.

I syfte att öka självförsörjningen i fråga om energi söks lösningar för att samordna utbyggnad av vindkraft och territorialövervakning för att möjliggöra utbyggnad av vindkraft i större utsträckning än nu även i östra Finland.

Regionala och landskapsöverskridande samarbetsprojekt främjas i östra Finland också genom att rikta 12 miljoner euro ur EU:s regional- och strukturpolitiska medel till regionen. 

Arbetsgruppen anser det vara mycket viktigt att man tillsammans med Europeiska kommissionen snabbt söker en lösning på hur de medel som reserverats för EU:s program för samarbete över de yttre gränserna 2021–2027 kan riktas till att stödja och utveckla östra Finland.

Tilläggsuppgifter:
Ann-Mari Kemell, näringsministerns statssekreterare, tfn 029 504 7332
Marjukka Aarnio, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7150

Tillbaka till toppen