Hoppa till innehåll

Programförslaget till EU:s regional- och strukturpolitik Ett förnybart och kompetent Finland 2021 –2027 på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2021 16.51 | Publicerad på svenska 12.3.2021 kl. 8.14
Pressmeddelande

Det nationella programförslaget till EU:s regional- och strukturpolitik, Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027, och den miljörapport som hänför sig till det har sänts på remiss. Utlåtanden om programförslaget kan lämnas fram till den 16 april 2021. Programförslaget innehåller åtgärder som stöds med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Programmet kommer också att innehålla åtgärder inom ramen för Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF). Samtidigt ordnas ett samråd i initialskedet om åtgärderna. Utlåtanden om detta kan också lämnas fram till den 16 april 2021.

Målet är ett förnybart och kompetent Finland 

Genomförandet av den nya programperioden för regional- och strukturpolitiken hänför sig till åren 2021–2027. Finansieringen av programmet består av EU-finansiering och nationell finansiering. I programförslaget ska man med hjälp av ERUF-åtgärderna utveckla regionernas och företagens närings- och arbetslivsorienterade forsknings- och innovationsfärdigheter, digitalisering, små och medelstora företags hållbara tillväxt och konkurrenskraft, energieffektivitet, anpassning till klimatförändringen, cirkulär ekonomi och ökad lokal tillgänglighet. Programmets ESF-åtgärder stöder sysselsättning, kompetens, utvecklande av arbetslivet, delaktighet och jämlikhet.

Programmet omfattar sammanlagt sex insatsområden:

  • Ett innovativt Finland
  • Ett klimatneutralt Finland
  • Ett tillgängligare Finland
  • Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland
  • Ett Finland för sociala innovationer 
  • Ett Finland som bekämpar materiell brist

Som en del av beredningen av programmet görs en miljöbedömning och en miljörapport enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för genomförandet av miljöbedömningen.

Programmet har beretts i ett omfattande partnerskap alltsedan hösten 2018

Varje medlemsstat utarbetar ett programförslag för varje programperiod i EU:s regional- och strukturpolitik. I förslaget beskrivs de utgångspunkter, mål och åtgärder som medlemsstaten ställt upp för utvecklingsverksamheten samt finansieringen i enlighet med de författningar som gäller EU:s programperiod.

Finlands programförslag har beretts sedan hösten 2018 i arbetsgruppen Koheesio 2021+ som tillsatts av arbets- och näringsministeriet. I arbetsgruppen deltar de centrala ministerierna, företrädare för landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna samt ekonomiska och sociala partnerorganisationer enligt EU:s partnerskapsprincip. Beredningen stöds dessutom av regionala beredningsgrupper i Östra och Norra Finland samt i Södra och Västra Finland. 

Beredningen av programmet framskrider under våren genom förhandlingar med Europeiska kommissionen. Avsikten är att den nya programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik ska inledas hösten 2021. 


Ytterligare information:
Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4937 
Jaana Valkokallio, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4932  
Harri Ahlgren, specialsakkunnig (miljörapport), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4930
Helinä Yli-Knuutila, specialsakkunnig (FRO-miljörapport), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7146
 

Tillbaka till toppen