Hoppa till innehåll

Regeringens proposition till ändring av utlänningslagen ska underlätta arbetskraftsinvandring 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2022 14.02
Pressmeddelande
Två ingenjörer jobbar.

Regeringen föreslår att 5 kap. i utlänningslagen ändras för att det ska bli smidigare att ansöka om och få uppehållstillstånd på grund av arbete. Reformen är en del av en större helhet som syftar till att förkorta behandlingstiden för tillståndsansökan så att behandlingen i genomsnitt tar högst en månad. I reformen ska ansökningsprocessen också automatiseras i högre grad och det blir möjligt att certifiera arbetsgivare. 

Regeringen har som mål att öka den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen för att trygga tillgången på arbetskraft. Därför föreslås det ändringar i 5 kap. i utlänningslagen och i vissa andra bestämmelser och lagar. Regeringens proposition som gäller detta lämnades till riksdagen den 25 augusti 2022.

Förslaget syftar till att snabba upp de arbetsrelaterade uppehållstillståndsprocesserna så att behandlingstiden för ansökningarna är i genomsnitt högst 30 dygn i slutet av regeringsperioden. 

"Invandring och internationella experters rörlighet har allt större betydelse för Finlands välfärd och konkurrenskraft. De ändringar som föreslås i utlänningslagen är en del av regeringens åtgärder för att underlätta arbets- och utbildningsrelaterad invandring”, säger arbetsminister Tuula Haatainen

Målet är att utnyttja digitalisering och skapa tydlig reglering

I propositionen föreslås också att det i lagen ska föreskrivas om de allmänna villkoren för beviljande av alla uppehållstillstånd på grund av arbete. Samtidigt ska arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter i samband med uppehållstillståndsprocessen förtydligas.

De nya bestämmelserna gör det möjligt att i högre grad utnyttja automatisering som stöd för beslutsfattandet. Tillståndsmyndigheterna ska också utnyttja uppgifter från olika myndighetsregister, vilket innebär att de inte längre behöver begäras av den sökande eller arbetsgivaren. 

Lagen styr sökanden och arbetsgivaren att i första hand använda webbtjänsten. Det ska dock fortfarande vara möjligt att göra en pappersansökan.   

Certifiering av arbetsgivare ska göra tillståndsprocessen smidigare

I lagen föreslås också bestämmelser om certifiering av tillförlitliga arbetsgivare, genom vilka det föreskrivs om förutsättningarna för certifiering samt om beviljande, verkan och återkallande av certifiering. Certifiering av arbetsgivare ska påskynda såväl de certifierade som andra arbetsgivares tillståndsprocesser, eftersom de resurser som frigörs från att vissa arbetsskeden inte behöver upprepas kan användas för behandling av andra tillstånd.  

”Genom att utveckla verksamhetssätten har man redan under denna regeringsperiod lyckats förkorta processen för uppehållstillstånd. Certifiering av arbetsgivare är ett sätt att ytterligare snabba upp processen, men samtidigt ser vi naturligtvis också till att lönevillkoren och andra villkor för rättvist arbete är i ordning ", säger arbetsminister Tuula Haatainen. 

Nya typer av tillstånd tas in i lagen

Bestämmelserna om uppehållstillstånd för företagare och tillväxtföretagare preciseras, och de som avlagt examen eller slutfört ett forskningsarbete i Finland får ett eget tillstånd. Även uppehållstillstånd för specialsakkunnig ska fogas till lagen som ett separat tillstånd samtidigt som det föreskrivs noggrannare än för närvarande om hur lönen bestäms. 

Genom reformen blir det också möjligt att genomföra de muntliga höranden som ingår i tillståndsprocessen vid beskickningarna via distanskontakt. Vid behov kan hörandet ske i en extern tjänsteleverantörs lokaler, om lokalen, arrangemangen, förbindelserna och säkerheten har säkerställts. 

Enligt gällande lagstiftning ska resedokumentet vara giltigt under hela den tid som uppehållstillståndet beviljas för. Enligt förslaget ska det i fortsättningen räcka med att resedokumentet är i kraft när det första uppehållstillståndet beviljas.

Utnyttjande av arbetskraft förebyggs genom bättre tillsyn   

Samtidigt som arbetskraftsinvandringen främjas arbetar Finland aktivt för att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft. Därför föreslås det preciseringar också i bestämmelserna om tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft. 

Möjligheten att fatta ett beslut om att inte bevilja uppehållstillstånd, enligt vilket uppehållstillstånd på grund av arbete under den bestämda tiden inte beviljas för anställning hos den arbetsgivare som brutit mot reglerna, ska utvidgas till att utöver uppehållstillstånd för arbetstagare också gälla alla andra uppehållstillstånd på grund av arbete. Förutom arbets- och näringsbyrån kan även Migrationsverket i fortsättningen fatta beslut om att inte bevilja uppehållstillstånd. Dessutom ska varaktigheten av ett sådant beslut förlängas.

Lagreformerna föreslås träda i kraft i december

Statsrådet lämnade regeringspropositionen om ändring av 5 kap. i utlänningslagen till riksdagen den 25 augusti 2022. Reformen avses träda i kraft den 15 december 2022. 

Tilläggsuppgifter:
Iiris Niinikoski, ministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Jarmo Tiukkanen, regeringssekreterare, tfn 029504 7355, 
Kristel Stenman-Huuskonen, projektchef, tfn 029 504 7350

Tillbaka till toppen