Hoppa till innehåll

Statsrådet har beviljat 33 miljoner euro för regionutveckling och åtgärder med syftet att förutse strukturomvandlingar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2022 14.17
Pressmeddelande

Landskapsförbunden har i egenskap av regionutvecklingsmyndigheter beviljats 33 miljoner euro av Statsrådet för självständig utveckling av landskapen och främjande av avtalsbaserat samarbete mellan staten och landskapen. Regionerna kan också använda finansieringen för att stärka regionernas resiliens i den förändrade verksamhetsmiljön och för att vidta åtgärder i syfte att förutse strukturomvandlingar.

Satsning på 16 miljoner euro på regionutvecklingsdiskussioner mellan staten och landskapen

Regionutvecklingsdiskussionerna mellan staten och landskapen fördes 1–17 februari 2022. Utifrån diskussionerna upprättade man samarbetsdokument mellan staten och landskapen. Till de gemensamt överenskomna prioriteringarna beviljade Statsrådet landskapsförbunden sammanlagt 16 miljoner euro i nationellt anslag för regionutveckling.

På basis av diskussionerna med de 18 landskapen fick man en mycket bra helhetsbild av regionernas utvecklingsbehov. Behoven berodde till stor del på de regionala skillnaderna och särdragen, men många behov var också gemensamma för alla regioner.  

Tillgången till kunnig arbetskraft och den regionala rörligheten är de största utmaningarna för regionutvecklingen överallt i Finland, och genom att samarbeta med landskapen försöker man hitta lösningar. Andra förvaltningsövergripande teman i diskussionerna var bland annat hur man kan bekämpa och anpassa sig till klimatförändringen, påskynda den gröna omställningen, bioekonomin och den cirkulära ekonomin samt främja välfärd och förebygga ojämlikhet. 

"Både nationellt och regionalt är man enig om hur tillgången till kunnig arbetskraft ska ökas och den gröna omställningen påskyndas. Med anslagen kan vi också börja arbeta för det konkret", säger näringsminister Mika Lintilä

Samarbetsdokumenten publiceras på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Anslag för 16,3 miljoner euro för att utveckla landskapen, stödja förändring i regionerna och förutse strukturomvandlingar 

Statsrådet har beviljat landskapsförbunden 10 miljoner euro för att öka regionernas flexibilitet vid förändringar och tillgodose de behov av förnyelse som orsakats av de senaste förändringarna, till exempel för nya lösningar och smart anpassning inom näringslivet.

Dessutom har Statsrådet beviljat sammanlagt 6,3 miljoner euro till landskapsförbunden för självständig utveckling av landskapen. Landskapsförbunden bestämmer själva för vad anslagen för den självständiga utvecklingen ska användas för, men finansieringen måste riktas så att den bidrar till att verkställa regeringens regionutvecklingsbeslut och landskapsprogrammen.  

Landskapsförbunden börjar utlysa understöden för de projekt som kan få finansieringen.  

Statsrådet har också befullmäktigat arbets- och näringsministeriet att besluta om att använda 700 000 för den riksomfattande utvecklingen av och tillgången till regioninformation och för riksomfattande stöd för regionutvecklingssamarbete.  

Ytterligare information:
Mikko Härkönen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 889
Petra Stenfors, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 282

Tillbaka till toppen