Hoppa till innehåll

Ändringar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2019 14.58
Pressmeddelande

I lagen om integritetsskydd i arbetslivet görs ändringar på grund av EU:s dataskyddsförordning och ändringar som gjorts i den nationella dataskyddslagstiftningen. Ändringarna är i huvudsak av teknisk natur eller preciserande. I lagen preciseras också att arbetsgivaren får samla in uppgifter om en arbetstagare utan arbetstagarens samtycke endast i de fall som det föreskrivs särskilt om i lag.

Ändringarna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet träder i kraft den 1 april 2019.

Statsrådet föreslår att ändringarna stadfästs vid föredragningen för republikens president den 15 mars 2019.

EU:s dataskyddsförordning började tillämpas i maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller en möjlighet att utfärda nationella bestämmelser om dataskydd i arbetslivet. Lagen om integritetsskydd i arbetslivet förblir i kraft nästan oförändrad. Vid behandlingen av arbetstagares personuppgifter ska dataskyddslagen och lagen om integritetsskydd i arbetslivet som speciallag iakttas jämsides med dataskyddsförordningen.

ANM startar en trepartsutredning om ändringsbehov i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

Riksdagen godkände också ett förslag till uttalande som ingick i utskottets betänkande. Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt och på trepartsbasis utreder de eventuella ändringsbehoven i fråga om bestämmelserna om utredning av en arbetstagares tillförlitlighet i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Arbets- och näringsministeriet sätter igång den utredning som riksdagen har förutsatt. Det informeras separat om tidsplanen för inledande av lagberedning.

Ytterligare upplysningar:

Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4207

Tillbaka till toppen