Arbetsförmedlingsstatistik

Behandling av personuppgifter

Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik innehåller centrala uppgifter om arbetssökande som är registrerade hos arbets- och näringsbyråerna (TE-byrå), om arbetskraftspolitisk service och om lediga arbetsplatser. Arbetslösa personer ska registrera sig som arbetslösa arbetssökande hos TE-byrån för att få utkomstskydd.

Siffrorna innehåller också kommunförsökens kunder. Användningsändamålet för arbetsförmedlingsstatistiken är i första hand att fungera som uppföljnings- och mätverktyg för arbets- och näringsförvaltningens verksamhet och uppgifter utnyttjas vid utvecklingen av de tjänster och antalet tjänster som kundgrupperna behöver. Dessutom utnyttjas arbetsförmedlingsstatistikens uppgifter på bred front inom forskning, den offentliga förvaltningen och i kretsar som aktivt följer arbetsmarknaden. 

I regel får vi uppgifter som behövs i arbetsförmedlingsstatistiken från TE-byråns- och kommunförsökets kundservicesystem.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig för arbetsförmedlingsstatistik

Personuppgifter som samlas i arbetsförmedlingsstatistiken är bland annat

 • personbeteckning
 • namn (de första 10 tecknen)
 • kön och personens bakgrundsuppgifter, som utbildning, yrke, boendekommun, huvudsakliga diagnoser enligt klassifikationen av sjukdomar ICD-10 som personen meddelat till TE-byrån
 • nationalitet, språk och kassamedlemskap.
 • uppgifter om arbetssökning, arbetslöshet och deltagande i tjänster i form av perioddata (sysselsättning, arbetskraftsutbildning, träning, arbetsprövning etc.) samt planer och arbetskraftspolitiska utlåtanden 

Arbetsförmedlingsstatistikens personuppgifter förvaras varaktigt i elektroniskt format.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse.
Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets uppgifter finns bland annat i

 • Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet 
 • Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning 

Dessutom påverkas förvaltningen av arbetsförmedlingsstatistiken väsentligt bland annat av 

 • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
 • Statistiklagen 
 • Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 
 • Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
 • Lagen om främjande av integration 
 • Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
 • Lagen om alterneringsledighet 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Vi har lagt ut informationssystemet för Arbetsförmedlingsstatistik till externa tjänsteleverantörer för att förbättra tjänstens kvalitet. Statistikservrarna för arbetsförmedlingsstatistik finns i Finland. 

Enligt 14 och 15 § i statistiklagen är statliga myndigheter trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen de personuppgifter som är nödvändiga för statistikframställningen.

Personuppgifter lämnas i regel inte ut i identifierbar form till andra utomstående än Statistikcentralen. Användartillstånd kan i enskilda fall ges för vetenskaplig forskning eller statistisk utredning på det sätt att uppgifter som möjliggör direkt identifiering har raderats. Uppgifter om ålder, kön, yrke och utbildning får dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål även med identifieringsuppgifter.

Uppgifter i statistiskt format kan vi i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämna ut till de aktörer som begär det, bara enskilda personer inte heller indirekt kan identifieras.

Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar.

Rätt till insyn

Enligt statistiklagen har en person inte rätt att kontrollera uppgifter om sig själv som samlats in för statistiska ändamål.

Ytterligare uppgifter om Arbetsförmedlingsstatistik ger Suvi Timonen ([email protected])