Työnvälitystilasto

Henkilötietojen käsittely

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto sisältää keskeiset tiedot työ- ja elinkeinotoimistoihin (TE-toimisto) rekisteröityneistä työnhakijoista, työvoimapoliittisista palveluista ja avoimista työpaikoista. Työttömien henkilöiden on rekisteröidyttävä TE-toimistossa työttömäksi työnhakijaksi saadakseen työttömyysturvaa. Luvut sisältävät myös kuntakokeilun asiakkaat.

Työnvälitystilaston käyttötarkoitus on ensisijaisesti toimia työ- ja elinkeinohallinnon toiminnan seuranta- ja mittausvälineenä, jonka tietoja käytetään hyväksi kehitettäessä asiakasryhmien tarvitsemia palveluita ja niiden määriä. Lisäksi työnvälitystilaston tietoja käytetään laajasti hyväksi tutkimuksessa, julkishallinnossa ja työmarkkinoita aktiivisesti seuraavien piirissä. 

Pääsääntöisesti saamme työnvälitystilastossa tarvittavat tiedot TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakaspalvelujärjestelmästä.

Mitä tietoja keräämme sinusta työnvälitystilastoon

Työnvälitystilastoon kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa

 • henkilötunnus, nimi (ensimmäiset 10 merkkiä)
 • sukupuoli ja henkilön taustatiedot, kuten koulutus, ammatti, asuinkunta
 • henkilön TE-toimistolle ilmoittamat ICD-10 tautiluokituksen mukaiset päädiagnoosit
 • kansalaisuus, kieli ja kassan jäsenyys
 • jaksotietoina työnhaku-, työttömyys- ja palveluihin osallistumistiedot (työllistäminen, työvoimakoulutus, valmennus, työkokeilu jne.) sekä suunnitelmat ja työvoimapoliittiset lausunnot. 

Työnvälitystilaston henkilötietoja säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua kos-kevan tehtävän suorittamiseksi.
Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä säädetään mm.:

 • Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä 
 • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä 

Lisäksi työnvälitystilaston ylläpitoon vaikuttavat olennaisesti muun muassa:

 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
 • Tilastolaki 
 • Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
 • Työttömyysturvalaki 
 • Laki kotoutumisen edistämisestä 
 • Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 
 • Vuorotteluvapaalaki 

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Olemme ulkoistaneet Työnvälitystilaston tietojärjestelmän ulkopuolisille palveluntoimittajille palvelun laadun parantamiseksi. Työnvälitystilaston tilastopalvelimet sijaitsevat Suomessa. 

Tilastolain 14 ja 15 §:n mukaan valtion viranomainen on velvollinen antamaan salassapitosäännösten estämättä Tilastokeskukselle tilastojen laatimista varten välttämättömät henkilötiedot.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa Tilastokeskusta lukuun ottamatta muille ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksessa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoraan tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastomuotoisia tietoja voimme luovuttaa niitä pyytävälle taholle viranomaisten julkisuudesta annetun lain mukaisesti, kunhan yksittäinen henkilö ei välillisestikään ole tunnistettavissa.

Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Tarkastusoikeus

Tilastolain mukaan henkilöllä ei ole oikeutta tarkastaa tilastotarkoitusta varten kerättyä, itseään koskevaa tietoa.

Lisätietoja Työnvälitystilastosta antaa Suvi Timonen ([email protected])