Nytt försörjningsberedskapsråd tillsatt fram till utgången av 2026

20.6.2024 14.38
ANM
Statsrådet tillsatte den 20 juni 2024 Försörjningsberedskapsrådet för perioden 1.7.2024–31.12.2026. Till ordförande för rådet kallades Topi Manner, verkställande direktör för Elisa Abp, och till vice ordförande Timo Jaatinen, kanslichef för arbets- och näringsministeriet. Till rådet utsågs 26 medlemmar.

Förordningar om överföring av arbets- och näringstjänsterna godkändes i statsrådet

20.6.2024 13.32
ANM
Våren 2023 fattades beslut om att överföra ansvaret för att ordna den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen till sysselsättningsområden som kommunerna bildar. I detta lagstiftningspaket ingår även andra lagändringar, såsom lagen om sektorsövergripande främjande av sysselsättningen och ändringar i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna, som träder i kraft 1.1.2025. I de förordningar som godkändes i dag finns närmare bestämmelser med stöd av dessa lagar.

Regeringens proposition om en reform av regionförvaltningen förenhetligar tjänsterna och gör tillståndsprocessen smidigare – omfattande remissbehandling inleds

20.6.2024 10.04

I samband med reformen av statens regionförvaltning inrättas ett nytt riksomfattande Tillstånds- och tillsynsverk och tio regionala livskraftscentraler som har ett huvudsakligt verksamhetsställe eller ett annat verksamhetsställe i varje landskap. Målet är att förbättra och förenhetliga tillstånds- och tillsynsförfarandena samt att erbjuda kunder och företag smidig service i hela landet.


Det nationella genomförandet av EU:s AI-förordning om artificiell har inletts

18.6.2024 13.53
ANM
En arbetsgrupp som bereder det nationella genomförandet av EU:s artificiella intelligens har inlett sitt arbete. Syftet med förordningen är att säkerställa att de system för artificiell intelligens som släpps ut på marknaden och tas i bruk inom EU inte äventyrar människors hälsa, säkerhet eller grundläggande fri- och rättigheter.

Ledningen av Team Finland-nätverket och dess verksamhet utomlands förnyas

14.6.2024 18.01
ANM UM
Strukturen på ledningen av Team Finland-nätverket i Finland förnyas och nätverkets verksamhet utomlands integreras i utrikesförvaltningen. Förändringen ska ske stegvis och i samarbete med näringslive

Se även

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Informationstjänst för företagsstöd

Informationstjänst för företagsstöd

Den offentliga informationstjänsten för företagsstöd innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer. Syftet är att effektivisera transparensen i och uppföljningen av företagsstöden samt att ge information om hur stöden fördelas och utvecklas.

Informationstjänst för företagsstöd

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, sex bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister