Hoppa till innehåll

Regeringens proposition
Digitala arbets- och näringstjänster reformeras – tjänsterna förbättras och arbetsförmedlingen effektiviseras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 14.04
Pressmeddelande

Syftet med reformen är att erbjuda arbetssökande och arbetsgivare digitala tjänster som bättre svarar mot deras behov och gör det smidigare att uträtta ärenden. Som en del av totalreformen skapas en ny serviceplattform som främjar bättre matchningen av arbete och arbetskraft och effektiviserar arbetsförmedlingen.

Regeringen lämnade den 25 november 2021 en proposition till riksdagen som gör det möjligt att ta i bruk en ny digital serviceplattform inom arbets- och näringstjänsterna.

”Smidiga digitala e-tjänster är dagens melodi. Modern jobbsökning förutsätter fungerande digitala tjänster. I och med denna reform förbättras tjänsterna för arbetssökande och arbetsgivare. Genom reformen kan vi också bättre svara mot matchningsproblemet. Genom att utnyttja artificiell intelligens kan arbete och arbetskraft lättare hitta varandra”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Nya digitala tjänster främjar matchningen av arbetssökande och arbetsplatser 

De nya digitala arbets- och näringstjänsterna ska stegvis ersätta de nuvarande e-tjänsterna för kunder och experter och arbets- och näringsbyråernas kundinformationssystem. E-tjänsterna för person- och företagskunder och experter kommer i fortsättningen att finnas på serviceplattformen Jobbmarknad.

Serviceplattformen Jobbmarknad utnyttjar bland annat artificiell intelligens för att arbetssökande och arbetsgivare ska hitta varandra bättre och snabbare än för närvarande. En ny funktion på Jobbmarknaden är möjligheten att skapa och publicera en jobbsökarprofil. 

De nya digitala tjänsterna tas i bruk stegvis från och med maj 2022

Målet med reformen är också att förtydliga och uppdatera bestämmelserna om behandlingen av kunduppgifter inom den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Propositionen innehåller bestämmelser om behandlingen av uppgifter i jobbsökarprofilerna och om sökandet av uppgifter i publicerade profiler. Dessutom innehåller propositionen ändringar som gäller olika aktörers roller vid behandlingen av personuppgifter. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 2 maj 2022. Ibruktagandet av de nya digitala tjänsterna kommer att ske stegvis. 

  • Jobbmarknaden tas i bruk i maj 2022. 
  • I övrigt tas de reformerade tjänsterna för kunder och experter i bruk från och med hösten 2022. 
  • De reformerade informationssystemen ska i sin helhet ha tagits i bruk senast vid utgången av 2023.

En testversion av serviceplattformen Jobbmarknad är tillgänglig redan nu.

Mer information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
(lagstiftning) Emmi Äijälä, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7216
(Projektet digitala arbets- och näringstjänster) Mikko Kuoppala, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9245

Tillbaka till toppen