Hoppa till innehåll

Efterlevnadskontrollen av konkurrensreglerna effektiviseras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2020 14.26
Pressmeddelande

Den 5 november 2020 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av konkurrenslagen. Ändringarna baserar sig i huvudsak på ett direktiv som effektiviserar och harmoniserar efterlevnadskontrollen av EU:s konkurrensregler inom unionens område. Genomförandet av direktivet utvidgar Konkurrens- och konsumentverkets befogenheter.


De ändringar som görs med stöd av direktivet stärker befogenheterna att utreda, fatta beslut om och sanktionera konkurrensbegränsningar. Det är fråga om en betydande ändring av EU:s och den nationella konkurrenslagstiftningen.

Centrala ändringar i konkurrenslagen som baserar sig på EU-direktivet:

  • Konkurrens- och konsumentverket kan föreslå och domstolen påföra företag en påföljdsavgift inte bara för konkurrensbegränsningar utan också för brott mot förfarandereglerna och underlåtelse att iaktta vissa beslut.
  • För att en konkurrensbegränsning ska kunna upphöra kan det i fortsättningen under strikta förutsättningar också bestämmas om strukturella åtgärder. Strukturella åtgärder kan vara till exempel slopande av en affärsenhet eller en andel av konkurrentens aktiekapital.
  • Vid bedömningen av beloppet av de påföljdsavgifter som påförs sammanslutningarna beaktas under vissa förutsättningar också omsättningen för sammanslutningens medlemmar. Dessutom kan medlemmarna i en företagssammanslutning vara skyldiga att betala den påföljdsavgift som fastställts för sammanslutningen, om sammanslutningen inte kan betala den och vissa andra villkor är uppfyllda.
  • Samarbetet mellan de nationella konkurrensmyndigheterna i EU fördjupas.  

Dessutom görs i konkurrenslagen en ändring som baserar sig på det nationella behovet. I och med ändringen kan företagen bättre på förhand uppskatta beloppet av den påföljdsavgift som föreslås för en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare för en konkurrensbegränsning.

Företagens rättsskydd har beaktats bland annat genom att man utökat hörandet av parterna innan beslut fattas. I lagen finns också bestämmelser om rätten att överklaga och om att påföljdsavgifter kan verkställas först när de har vunnit laga kraft.

Regeringen föreslår att lagen träder i kraft den 4 februari 2021 på det sätt som direktivet förutsätter.

Effektiv konkurrenskontroll till förmån för företag och konsumenter

Syftet med direktivet är att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter möjlighet till effektivare efterlevnadskontroll och säkerställa att den inre marknaden fungerar väl. Genomförandet av direktivet kommer att effektivisera efterlevnadskontrollen av konkurrensreglerna och öka konkurrensreglernas förebyggande verkan.

Syftet med konkurrensreglerna är att säkerställa en fungerande konkurrens mellan företagen. En effektiv konkurrens gynnar också konsumenter och kundföretag, eftersom den erbjuder alternativ, håller prisnivån under kontroll och uppmuntrar till att skapa högkvalitativa och innovativa produkter och tjänster.

Ytterligare information:
Iiro Ihanamäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 217
Virve Haapajärvi, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 027

Tillbaka till toppen