Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår att kommunförsöken med sysselsättning ska förlängas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2022 13.49
Pressmeddelande
#sysselsättningsförsök

Regeringen föreslår att giltighetstiden för lagen om ett kommunförsök ska förlängas till den 31 december 2024. På detta sätt säkerställs en smidig överföring av arbets- och näringstjänsterna, när tjänsterna permanent ska överföras till kommunerna under 2024.

Kommunförsöken för att främja sysselsättningen inleddes den 1 mars 2021 och enligt den gällande lagen ska försöken avslutas den 30 juni 2023. Genom förlängningen undviker man en situation där försökskommunernas kunder överförs tillbaka till arbets- och näringsbyråerna innan man permanent överfört organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna på kommunerna.

”Regeringen bereder för närvarande reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024, dvs. en permanent överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Samtidigt är det viktigt att sörja för arbetsron inom kommunförsöken för att övergången till en permanent modell ska ske så friktionsfritt som möjligt", säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Propositionen omfattar också sådana ändringar i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och lagen om utkomstskydd för arbetslösa som genomförandet av lagen om ett kommunförsök förutsätter. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2022.

Regeringens proposition om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform behandlas som bäst i riksdagen

I den regeringsproposition som gäller en förlängd giltighetstid för lagen om kommunförsök föreslås inga ändringar i uppgifterna som omfattas av försöket. Riksdagen behandlar dock som bäst en regeringsproposition, som gäller en reform av de digitala arbets- och näringstjänsterna (RP 225/2021 rd), i vilken bestämmelserna om behandlingen av kunduppgifter inom den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen förtydligas och uppdateras, också i fråga om försöksområdena.

I ovannämnda regeringsproposition föreslås bland annat att kommunerna i försöksområdena i fortsättningen ska vara personuppgiftsansvariga för sina egna kunder. Den föreslagna ändringen i fråga om personuppgiftsansvaret behövs för att ansvar och uppgifter i fråga om behandlingen av personuppgifter ska riktas till rätt aktör. Dessa lagändringar avses träda i kraft den 2 maj 2022.


Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 372
Lari Anttonen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 088
Juha Keski-Koukkari, specialsakkunnig, ANM, tfn 0295 047 206

Tillbaka till toppen