Hallituksen esitys TEM/2021/204

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.2.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilun voimassaolon jatkamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 17/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Juha Keski-Koukkari, p. +35 8295047206

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ja työttömyysturvalakia. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain voimassaoloa esitetään jatkettavaksi 31.12.2024 asti. Samalla esitetään kumottavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettuun lakiin sisältyvä lainkohta, jonka perusteella asiakkaiden ohjaaminen kokeiluun päättyisi ennen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain voimassaolon päättymistä. Esityksessä esitetään myös työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain täytäntöönpanon edellyttämiä muutoksia eräiden julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain määräaikaisten lainkohtien voimassaoloon. Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilun voimassaolon jatkamista koskevaksi lainsäädännöksi (RV)

Vaikutukset

Esitetystä kuntakokeilulain voimassaolon jatkamisesta valtiolle aiheutuvat lisäkustannukset, jotka kohdistetaan ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoille ovat yhteensä noin viisi miljoonaa. Lisäksi esityksestä aiheutuisi valtiolle aluehallintovirastojen toimintamenoihin kohdistettavat 195 000 euron lisäkustannukset. Vuosien 2023 ja 2024 osalta edellä aiheutuviksi kuvatut kustannukset on tarkoitus kattaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kehyksestä momentilta 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut, siirtomääräraha 2 v). Hankkeella ei siten ole budjettivaikutuksia eikä sitä tarvitse kytkeä valtion talousarvioon.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen