Hoppa till innehåll

Den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring överförs till arbets- och näringsministeriet

arbets- och näringsministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 14.21
Pressmeddelande
Nuoret tutkijat työssään
Foto: Opa Latvala

Från ingången av 2020 överförs den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet. Man kom överens om överföringen i regeringsprogrammet och med den strävar man efter en starkare koppling mellan arbetskraft och studerande som en del av sysselsättnings-, utbildnings- och närings- och innovationspolitiken.

Statsrådet fastställde den 19 december den ändring av reglementet för statsrådet som gäller överföringen. I reglementet finns bestämmelser om ministeriernas ansvarsområden.

– I och med överföringen sammanförs arbetskraftsinvandringen närmare med främjandet av sysselsättningen. Samtidigt kan kopplingar till näringslivet utnyttjas effektivare än tidigare. Ändringen stöder regeringens mål att främja arbetskraftsinvandring, utan att ge avkall på arbetsvillkoren, betonar arbetsminister Tuula Haatainen.

Arbets- och näringsministeriet har från ingången av året ansvaret för den politik, lagstiftning samt utveckling av tillståndsprocesserna som gäller invandring av arbetstagare, studerande och forskare. Det ledande ansvaret för lagstiftningsprojekt som gäller invandring av arbetstagare, studerande och forskare överförs från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet. Beredningen sker i samarbete även i framtiden.

Inrikesministeriet har fortfarande ansvaret för migrationspolitiken och lagstiftningen som helhet, de allmänna förutsättningarna för tillstånd samt Migrationsverkets resultatstyrning och tryggandet av resurser. Ministerierna ansvarar i fortsättningen i samarbete för den resultatstyrning som gäller arbetskraftsinvandringen.

– De flesta invandrare kommer till Finland på grund av en familjemedlem som bor här, arbete eller en studieplats. Tillståndsförfarandena ska vara rättvisa och smidiga inom samtliga delområden. När vi tillsammans utvecklar processen för uppehållstillstånd för arbetstagare säkerställer vi att Finland är ett attraktivt land att arbeta i för internationella experter, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Det tillståndsförfarande som gäller arbetskraftsinvandring fördelar sig även i framtiden mellan tre förvaltningsområden

Arbets- och näringsministeriet styr i framtiden processen för uppehållstillstånd för arbetstagare, studerande och forskare som helhet. Målet är att förenkla processen så att handläggningstiden blir högst en månad såsom det anges i regeringsprogrammet.

Ansvar och faser för tillståndsförfarandet inom de olika förvaltningsområdena:

1. utrikesministeriet: ansökningar och personuppgifter lämnas in vid beskickningarna och de sökande intervjuas.

2. arbets- och näringsministeriet: Arbets- och näringsbyråerna fattar ett delbeslut i samband med uppehållstillstånd för arbetstagare som inbegriper en bedömning av tillgången på arbetskraft, anställningsförhållandets villkor och förutsättningarna för arbetsgivare och arbetstagare.

3. Inrikesministeriet: Migrationsverket fattar de egentliga besluten i alla tillståndsärenden. Tillståndshandläggarna arbetar även fortsättningsvis vid Migrationsverket.

Förenklat tillståndsförfarande förutsätter lagstiftningsreformer och utveckling av det elektroniska systemet

Migrationsverket har under de senaste åren utvecklat tillståndsprocesserna och automatiserat handläggningen av ansökningar. För att uppnå tidtabellen på en månad för handläggningen krävs dessutom lagstiftningsreformer, fortsatt utveckling av det elektroniska systemet för tillståndsförfarandena och ett allt större utnyttjande av systemet. Åtgärderna inleds omedelbart. De åtgärder som anknyter till översynen av processerna kan delvis genomföras snabbt. De reformer som har kopplingar till lagstiftningen och de elektroniska systemen kräver däremot en längre beredningstid och ytterligare resurser.

Ytterligare upplysningar:

Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7112
Jorma Vuorio, överdirektör, inrikesministeriet, tfn 029 548 8600

Tillbaka till toppen