Blogg

Tre tuffa utmaningar när det gäller internationell rekrytering: tillstånd, Finlands attraktionskraft och attityder

Sonja Hämäläinen Publiceringsdatum 19.12.2019 15.09 Blogg

Sonja HämäläinenFinland befinner sig i en situation där antalet lediga jobb är rekordhögt och 42 % av de verksamhetsställen som letat efter arbetskraft har upplevt rekryteringsproblem. Bristen på kompetent arbetskraft är redan ett allvarligt hinder för tillväxten i många företag.

Det är också klart att alla personer med nyckelkunskaper som företagen behöver inte finns i Finland. Befolkningsandelen i arbetsför ålder minskar och den ekonomiska försörjningskvoten försvagas kraftigt. Mängden internationell kompetens i Finland har också ett samband med investeringar i Finland. Arbetsgemenskap/företag med mångfald är i genomsnitt mer innovativa och produktiva än andra arbetsgemenskap eller företag.

Här är några fakta om varför Finland behöver mer arbetskraftsinvandring. När den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring överförs till arbets- och näringsministeriet vid årsskiftet lyfter jag fram tre tuffa utmaningar som vi söker nya lösningar för. Dessa är 1. smidigare och snabbare tillståndsprocesser, 2. Finlands attraktionskraft för internationella experter och 3. arbetsgivarnas attityder till anställning av internationella experter.

Det råder en global konkurrens om internationella experter. Därför måste Finland vara attraktivt och erbjuda jobb och tjänster även till experternas familjer. 

Låt oss börja med tillstånden. Det är klart att tillståndsprocessen måste göras smidigare. Mycket har också redan åstadkommits: Migrationsverket har kunnat åtgärda anhopningen av ansökningar och handläggningen vid arbets- och näringsbyråerna har snabbats upp. En förändring kräver dock även en lagreform och en översyn av de elektroniska tjänsterna. Detta tar sin tid och det inte heller gratis. Vi har dock redan tagit itu med det och satt igång reformerna.

Det råder en global konkurrens om internationella experter. Därför måste Finland vara attraktivt och erbjuda jobb och tjänster även till experternas familjer. Till skillnad från många av våra konkurrenter har Finland inte tidigare lockat till sig internationella experter. Ända fram till de senaste åren har vår arbetsmarknad dessutom varit tämligen sluten. Samtidigt har vi å andra sidan varit alltför anspråkslösa och tänkt att vem skulle nu ens vilja flytta hit.

Med hjälp av programmet Talent Boost har vi inlett ett nytt sätt att locka experter. Programmet utgör för första gången ett övergripande program för invandring av experter, arbetstagare, studerande och forskare under gemensam ledning av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

När en arbetsgivare anställer den första internationella experten kan det upplevas som problematiskt till exempel på grund av språkbarriär eller kulturskillnader. Vi vill vara med och påverka detta så att arbetsgivare får stöd vid rekryteringen. Till hjälp finns bl.a. EURES-rådgivarna vid arbets- och näringsbyråerna. De känner till den europeiska arbetsmarknaden och fungerar som en länk vid rekrytering, hjälper till att hitta ett lämpligt land och börja rekryteringen samt ger råd till utländska arbetstagare i frågor som gäller flyttning och det finländska arbetslivet.

Processer, attraktionskraft och attityder – när vi får alla dessa att bidra till att rekryteringen av internationella experter och ankomsten till Finland lyckas på ett smidigt sätt och gynnar alla parter är vi på rätt väg.

Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör

Kommentera

Ange din kommentar här.