Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ny lag om skyddet för företagshemligheter

Arbets- och näringsministeriet
12.4.2018 13.58 | Publicerad på svenska 13.4.2018 kl. 9.55
Pressmeddelande

I regeringens proposition till riksdagen föreslås att det stiftas en ny lag företagshemligheter. Genom den föreslagna lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om skyddet för företagshemligheter.

Den nya lagen föreslås innehålla de bestämmelser som förutsätts i direktivet och till den överförs sådana gällande bestämmelser om skyddet för affärshemligheter som ingår i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.

Den nya lagen ska innehålla mer exakta och mer täckande rättsskyddsmedel med tanke på sådana fall där intrång gjorts i företagshemligheter. Detta anses effektivisera skyddet för affärshemligheter, som nuförtiden baserar sig i första hand på strafflagstiftningen.

Lagen om företagshemligheter ska innehålla bestämmelser om definitionen på företagshemlighet samt om olagligt anskaffande, utnyttjande och röjande av företagshemligheter. I lagen föreslås dessutom bestämmelser om tillåtna sätt att anskaffa företagshemligheter samt om de förutsättningar under vilka försummelser och oegentligheter kan anmälas och yttrandefrihet utövas trots skyddet för företagshemligheter.

En domstol ska på yrkande av innehavaren av en företagshemlighet kunna besluta om meddelande av förbud och av föreläggande om korrigerande åtgärder. Domstolen kan ålägga den som gjort intrång i en företagshemlighet att betala ersättning för utnyttjande av företagshemligheten eller skadestånd till innehavaren av företagshemlighet.

I propositionen föreslås att tvistemål som gäller intrång i företagshemligheter ska behandlas i tingsrätten.

Vad inbegriper begreppet företagshemlighet?

För att informationen ska kunna klassificeras som företagshemlighet ska informationen vara hemlig. Dessutom ska informationen ha ekonomiskt värde och innehavaren av informationen ska ha vidtagit rimliga åtgärder för att se till att informationen förblir hemlig. Företagshemligheter kan inbegripa bl.a. uppgifter om tillverkning, testresultat, affärsidéer, uppgifter om prissättningen, know-how, marknadsanalyser, ekonomiska prognoser, konkurrentanalyser, kundregister samt administrativa och organisatoriska uppgifter om företag.

Vid sidan av tingsrätten ska marknadsdomstolen vara behörig domstol vid undersökning av sådana tvistemål som gäller intrång i företagshemligheter och där svaranden är en juridisk person eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet.

Regeringen föreslår att begreppet företagshemlighet ska användas systematiskt i lagstiftningen. Av denna anledning ska termen affärs- och yrkeshemlighet exempelvis i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i arbetsavtalslagen ändras till företagshemlighet. Samma ändring ska göras också i flera andra lagar.

De lagar som föreslås i propositionen avses träda i kraft senast den 9 juni 2018.

www.tem.fi/paatokset

Ytterligare information

regeringsråd Paula Laine-Nordström, TEM, tel. 02950 47110, [email protected]

Tillbaka till toppen