Hyppää sisältöön

Uusi laki liikesalaisuuksien suojasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2018 13.58
Tiedote

Hallituksen esityksessä eduskunnalle esitetään uuden liikesalaisuuslain säätämistä. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Laki sisältäisi direktiivin edellyttämät säännökset ja siihen siirrettäisiin lainsäädännön nykyiset liikesalaisuuksien suojaa koskevat säännökset sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetusta laista.

Uusi laki sisältäisi aiempaa täsmällisemmät ja kattavammat oikeussuojakeinot liikesalaisuuksien loukkaustilanteissa. Tämän katsotaan tehostavan liikesalaisuuksien suojaa, joka nykyisin rakentuu ensisijaisesti rikoslainsäädännön varaan.

Liikesalaisuuslaissa säädettäisiin liikesalaisuuden määritelmästä ja liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta, käyttämisestä ja ilmaisemisesta. Laissa säädettäisiin myös sallituista liikesalaisuuden hankkimistavoista sekä siitä, millä edellytyksillä väärinkäytöksistä voidaan ilmoittaa ja sananvapautta käyttää liikesalaisuuden suojasta huolimatta.

Tuomioistuin voisi liikesalaisuuden haltijan vaatimuksesta määrätä kielloista ja korjaavista toimenpiteistä. Se voisi määrätä liikesalaisuuden loukkaajan maksettavaksi käyttökorvauksen tai vahingonkorvauksen liikesalaisuuden haltijalle.

Esityksessä ehdotetaan, että liikesalaisuuksien loukkauksia koskevat riita-asiat käsiteltäisiin käräjäoikeudessa.

Markkinaoikeus olisi käräjäoikeuden ohella toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan niitä liikesalaisuuden loukkausta koskevia riita-asioita, joissa vastaajana on oikeushenkilö tai elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö.

Mitä liikesalaisuudet ovat?

Jotta tieto voidaan luokitella liikesalaisuudeksi, tiedon on oltava salaista. Lisäksi tiedolla on oltava taloudellista arvoa ja tiedon haltijan on tullut tehdä kohtuullisia toimenpiteitä pitääkseen tiedon salaisena. Liikesalaisuuksia voivat olla muun muassa valmistustiedot, testitulokset, liikeideat, hinnoittelutiedot, taitotieto, markkinaselvitykset, talousennusteet, kilpailija-analyysit, asiakasrekisterit ja yritysten hallinnollis-organisatoriset tiedot.

Hallitus esittää, että lainsäädännössä käytettäisiin johdonmukaisesti käsitettä liikesalaisuus. Tästä syystä esimerkiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista sekä työsopimuslaista käsite liike- ja ammattisalaisuus ja rikoslaista käsite yrityssalaisuus muutettaisiin liikesalaisuudeksi. Käsite muutettaisiin myös useista muista laeista.

Esityksessä ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan viimeistään 9.6.2018.

www.tem.fi/paatokset

Lisätiedot:
hallitussihteeri Paula Laine-Nordström, TEM, p. 02950 47110, [email protected]

 
Sivun alkuun