Behandling av personuppgifter hos samarbetsombudsmannen  


Tillsynsärenden för lagar som gäller personalens delaktighet

Behandling av personuppgifter

Tillsynsärenden som gäller personalens delaktighet och som omfattas av samarbetsombudsmannens behörighet behandlas i registret Tweb. 

Ett ärende kan inledas antingen genom en anmälan eller på samarbetsombudsmannens eget initiativ. Vem som helst kan göra en anmälan. 

I regel får vi behövliga uppgifter från parten själv, personens ombud eller någon annan aktör som sköter ärendet. Dessutom får vi uppgifter från företrädare för personalgrupper, företag och andra parter, som TE-byrån, fackföreningar och andra motsvarande aktörer.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband med behandlingen av tillsynsärenden?

I registret Tweb sparas personuppgifter som är väsentliga för hantering av ärendet och kontakt. Sådana uppgifter kan till exempel vara ditt namn, personbeteckning, adress, e-postadress, telefonnummer, uppgift om medlemskap i fackförening eller fackförbund, uppgifter om anställningsförhållande, som yrke eller ställning, uppsägningar, löneuppgifter samt eventuella uppgifter om ditt hälsotillstånd.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse.

Bestämmelser om samarbetsombudsmannens uppgifter finns i lagen om samarbetsombudsmannen (216/2010).  Enligt 2 § i den lagen ska samarbetsombudsmannen utöva tillsyn över bland annat 

  • Samarbetslagen (1333/2021)
  • Lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)
  • Lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (758/2004).

För utövandet av tillsyn och i den omfattning det behövs för tillsynen har samarbetsombudsmannen rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av de lagar som nämns ovan. Samarbetsombudsmannen eller den tjänsteman som samarbetsombudsmannen förordnat har också rätt att utföra behövliga kontroller i företag.

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Inget regelmässig utlämnande av uppgifter förekommer. 

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES och inte heller till internationella organisationer.

Med stöd av 7 § i lagen om samarbetsombudsmannen får uppgifter lämnas ut till polisen i samband med att det görs en begäran om undersökning eller under en förundersökning samt under en eventuell rättegång till åklagaren och domstolen.

Ytterligare uppgifter om registret Tweb och behandlingen av personuppgifter i anknytning till tillsynsärenden för lagar om personalens delaktighet får du från samarbetsombudsmannens byrå yhteistoiminta-asiamies(at)gov.fi.

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.

Personalfondsärenden

Behandling av personuppgifter

Samarbetsombudsmannen har till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnaden av personalfondslagen (934/2010), övervaka personalfondernas verksamhet och förvaltning samt föra ett register över personalfonderna. I personalfondsapplikationen RahastoWeb behandlas personalfondsärenden. Uppgifterna i personalfondsregistret förs in på basis av personalfondernas egna anmälningar.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband med hantering av personalfondsärenden?

I registret RahastoWeb sparas personuppgifter som är väsentliga för hantering av ärendet och kontakt. 

I den förteckning som förs om personalfondsärenden antecknas följande personuppgifter: 

  1. fullständigt namn och hemkommun i fråga om ordföranden samt övriga medlemmar och suppleanter i fondens styrelse
  2. bestämmelse om firmateckning för fonden som ingår i fondens stadgar och fullständigt namn och hemkommun för de personer som styrelsen gett firmateckningsrätt antingen var för sig eller tillsammans med någon annan person.

Personalfondsregistret kan också innehålla uppgifter om en eventuell fondförvaltare och dennas kontaktuppgifter.

För användaridentifikation till RahastoWeb sparas i systemet bland annat ditt namn, personbeteckning, e-postadress och eventuellt dina andra kontaktuppgifter. 

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten.

Bestämmelser om personalfonder finns i personalfondslagen. Bestämmelser om samarbetsombudsmannen finns i lagen om samarbetsombudsmannen.

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Uppgifter lämnas inte ut regelmässigt. 

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES och inte heller till internationella organisationer.

Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.  

Ytterligare uppgifter om registret RahastoWeb och behandlingen av personuppgifter får du från samarbetsombudsmannens byrå yhteistoiminta-asiamies(at)gov.fi
 

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.