Osaamiskeskus ja strategia yhteiskunnallisille yrityksille

Hallitus hyväksyi keväällä 2021 yhteiskunnallisten yritysten strategian. Yksi strategian tärkeimmistä tavoitteista on työllistää osatyökykyisiä ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta on yksi hallituksen keinoista rakentaa luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen perustuvia työmarkkinoita ja nostaa työllisyysastetta. 

Strategian toimeenpanon varmistamiseksi hallitus päätti perustaa verkostomaisesti toimivan yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen. Sen tavoitteena on saada Suomeen lisää yhteiskunnallisia yrityksiä ja edistää samalla osatyökykyisten työllisyyttä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kolme miljoonaa euroa valtionavustusta yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen käynnistämiseen vuosille 2021-2023. Valtionavustus myönnettiin kuuden organisaation verkostomaisesti toimivalle konsortiolle.

Osaamiskeskus toimii verkostomaisesti eri asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen

Osaamiskeskuksen ensisijainen tarkoitus on käynnistää valtakunnalliset neuvonta- ja ohjauspalvelut ja rakentaa verkostomaisesti toimivat asiantuntijapalvelut yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja osatyökykyisten työllistämisen lisäämiseksi. Lisäksi osaamiskeskus edistää vaikuttavuusperusteisten liiketoimintamallien käyttöön ottoa, sosiaalisia innovaatioita, tutkimusta, tiedonkeruuta ja koulutusta. 

Verkostomaisen toimintansa ansiosta osaamiskeskus pystyy hyödyntämään eri tahojen asiantuntijoiden osaamista ja tarjoamaan asiantuntija-apua sitä tarvitseville. Näitä ovat yritysten ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneiden lisäksi esimerkiksi oppilaitokset ja tutkimusyhteisöt, ELY-keskukset, seudulliset yrityspalvelut ja muutkin julkisia yritys- ja rahoituspalveluja tuottavat organisaatiot.

Osaamiskeskuksen tehtäviä ovat:

  • rakentaa yhteiskunnallisiin yrityksiin erikoistuneet valtakunnalliset neuvonta-ja ohjauspalvelut sekä järjestää toimenpiteitä, joiden avulla lisätään liiketoimintamallin tunnettuutta yritys- ja työllisyyspalveluissa työskentelevien asiantuntijoiden keskuudessa sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen yrittäjyyskasvatuksessa 
  • systematisoida yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevaa tilastointia ja tiedonkeruuta sekä edistää alan tutkimusta
  • lisätä yhteiskunnallisten yritysten vastuullista ja vaikuttavuusperusteista liiketoimintaosaamista
  • vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden laajantumista ja kaupallistamista tukevia rakenteita ja verkostoyhteistyötä
  • kehittää valtakunnallisia malleja osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistämiselle osana yhteiskunnallista yrittäjyyttä sekä vahvistaa työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten verkostoja
  • etsiä keinoja yhteiskunnallisten yritysten markkinoille pääsemiseksi sekä arvioida uusien rahoitusmallien tarve ja laajentamismahdollisuudet.

Suomessa on noin 1 700 yhteiskunnallista yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 5,8 miljardia euroa. Pääosa yrityksistä toimii sosiaali- ja terveysalan palveluissa, työllistämis- sekä ympäristö- ja kierrätystoimialoilla. Työpaikkoja yhteiskunnallisissa yrityksissä on yli 50 000.  Osaamiskeskus tukee yhteiskunnallisia yrityksiä lisäämään liiketoimintamallin valmiuksia, tunnettavuutta, resursointia ja osaamista.

Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa liiketoimintaa yhteiskunnallisen tavoitteensa toteuttamiseksi ja käyttää suurimman osan voitostaan tai ylijäämästään tämän ensisijaisen tavoitteensa edistämiseen. Tavoite on vahvistettu yhteisön yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin. Lisäksi yhteiskunnallinen yritys korostaa toiminnassaan vastuullisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä hallintomallissaan osallisuutta ja demokratiaa.

Lisätietoja: Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö