Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää. Päivitettyä tietoa löydät täältä: Yhteiskunnallinen yrittäjyys

Osaamiskeskus ja strategia yhteiskunnallisille yrityksille

Pääministeri Sanna Marinin hallitus hyväksyi keväällä 2021 yhteiskunnallisten yritysten strategian. Yksi strategian tärkeimmistä tavoitteista on työllistää osatyökykyisiä ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta oli yksi hallituksen keinoista rakentaa luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen perustuvia työmarkkinoita ja nostaa työllisyysastetta. 

Strategian toimeenpanon varmistamiseksi pääministeri Marinin hallitus päätti perustaa verkostomaisesti toimivan yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen. Sen tavoitteena on saada Suomeen lisää yhteiskunnallisia yrityksiä ja edistää samalla osatyökykyisten työllisyyttä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kolme miljoonaa euroa valtionavustusta yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen käynnistämiseen vuosille 2021-2023. Valtionavustus myönnettiin kuuden organisaation verkostomaisesti toimivalle konsortiolle.

Valtionavustusta myönnettiin kuuden organisaation verkostomaisesti toimivalle konsortiolle eli yhteishankkeelle. Hanketta koordinoi Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry. Muut osapuolet ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kuntoutussäätiö sr, Osuustoimintakeskus Pellervo Oy, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Vates-säätiö sr.

Konsortion osapuolet täydentävät osaamisellaan toisiaan niin, että niiden osaamisalueet kattavat koko suomalaisen yhteiskunnallisen yritystoiminnan ja yrittäjyyden kirjon. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat sosiaalisten innovaatioiden, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, liiketoiminnan, kestävän kehityksen ja osatyökykyisten työllistämisen näkökulmat.

Osaamiskeskus toimii verkostomaisesti eri asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen

Osaamiskeskuksen ensisijainen tarkoitus on käynnistää valtakunnalliset neuvonta- ja ohjauspalvelut ja rakentaa verkostomaisesti toimivat asiantuntijapalvelut yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja osatyökykyisten työllistämisen lisäämiseksi. Lisäksi osaamiskeskus edistää vaikuttavuusperusteisten liiketoimintamallien käyttöön ottoa, sosiaalisia innovaatioita, tutkimusta, tiedonkeruuta ja koulutusta. 

Verkostomaisen toimintansa ansiosta osaamiskeskus pystyy hyödyntämään eri tahojen asiantuntijoiden osaamista ja tarjoamaan asiantuntija-apua sitä tarvitseville. Näitä ovat yritysten ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneiden lisäksi esimerkiksi oppilaitokset ja tutkimusyhteisöt, ELY-keskukset, seudulliset yrityspalvelut ja muutkin julkisia yritys- ja rahoituspalveluja tuottavat organisaatiot.

Osaamiskeskuksen tehtäviä ovat:

  • rakentaa yhteiskunnallisiin yrityksiin erikoistuneet valtakunnalliset neuvonta-ja ohjauspalvelut sekä järjestää toimenpiteitä, joiden avulla lisätään liiketoimintamallin tunnettuutta yritys- ja työllisyyspalveluissa työskentelevien asiantuntijoiden keskuudessa sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen yrittäjyyskasvatuksessa 
  • systematisoida yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevaa tilastointia ja tiedonkeruuta sekä edistää alan tutkimusta
  • lisätä yhteiskunnallisten yritysten vastuullista ja vaikuttavuusperusteista liiketoimintaosaamista
  • vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden laajentumista ja kaupallistamista tukevia rakenteita ja verkostoyhteistyötä
  • kehittää valtakunnallisia malleja osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistämiselle osana yhteiskunnallista yrittäjyyttä sekä vahvistaa työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten verkostoja
  • etsiä keinoja yhteiskunnallisten yritysten markkinoille pääsemiseksi sekä arvioida uusien rahoitusmallien tarve ja laajentamismahdollisuudet.

Suomessa on noin 1 700 yhteiskunnallista yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 5,8 miljardia euroa. Pääosa yrityksistä toimii sosiaali- ja terveysalan palveluissa, työllistämis- sekä ympäristö- ja kierrätystoimialoilla. Työpaikkoja yhteiskunnallisissa yrityksissä on yli 50 000.  Osaamiskeskus tukee yhteiskunnallisia yrityksiä lisäämään liiketoimintamallin valmiuksia, tunnettavuutta, resursointia ja osaamista.

Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa liiketoimintaa yhteiskunnallisen tavoitteensa toteuttamiseksi ja käyttää suurimman osan voitostaan tai ylijäämästään tämän ensisijaisen tavoitteensa edistämiseen. Tavoite on vahvistettu yhteisön yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin. Lisäksi yhteiskunnallinen yritys korostaa toiminnassaan vastuullisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä hallintomallissaan osallisuutta ja demokratiaa.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen verkkosivuille on koottu runsaasti usein esitettyjä kysymyksiä vastauksineen sekä kattava yrittäjän materiaalipankki. Sieltä löytyy tietoa, aineistoa ja työkaluja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tueksi.

Datasivusto palvelee erityisesti tutkijoita ja viranomaisia

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen datasivustolla voi selata yhteiskunnallisia yrityksiä toimialan, koon, alueen sekä yhtiömuodon perusteella. Sivustolle on koottu tilastoja yhteiskunnallisten yritysten kokonaisliikevaihdosta, liikevaihdon keskiarvosta, määrän kehittymisestä sekä henkilöstön määrästä vuodesta 2013 lähtien. Datasivustoa kehitetään jatkuvasti. 

Euroopan komission yhteisötalouden toimintasuunnitelma 

Euroopan komissio julkaisi 9.12.2021 tiedonannon yhteisötaloutta koskevasta
toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelman toimeenpanemiseksi tarvitaan toimia kolmella osa-alueella:

  1. yhteisötalouden toimintaedellytysten parantaminen
  2. kehittämismahdollisuuksien tarjoaminen yhteisötalouden toimijoille
  3. yhteisötalouden tunnettuuden lisääminen

Yhteisötalouden edistämisen taustalla ovat yhteisötaloudesta saatavat hyödyt niin talouden kuin työllisyydenkin näkökulmasta koko Euroopassa. Yhteisötalouden organisaatiot ovat yhteisöjä, jotka asettavat yhteiskunnalliset tai esimerkiksi ympäristöä koskevat tavoitteensa etusijalle. Ne myös sijoittavat suurimman osan tuloistaan edistämään tätä tavoitetta. Siten komission tavoitteet tukevat myös yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toimintaa.

Komissio keräsi avoimella lausuntopyynnöllä näkemyksiä yhteisötalouden suosituksia koskevasta ehdotuksesta syksyllä 2022. Tavoite on saada suositukset valmiiksi alkukesällä 2023. 

Lisätietoja EU:n yhteisötaloudesta verkossa englanniksi:

Muu kansainvälinen työ yhteisötaloudessa

OECD:n neuvosto on julkaissut omat suosituksensa sosiaali- ja yhteisvastuutaloudesta sekä sosiaalisesta innovoinnista 10.6.2022. Suositukset ovat hyvin samansuuntaiset kuin EU:ssa, mutta OECD:n suositukset ovat hieman käytännönläheisemmät kuin EU:n komission.

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) julkisti myös päätöslauselmansa ihmisarvoisesta työstä sekä yhteisö- ja solidaarisuustaloudesta kesäkuussa 2022.

Kolumneja:

Linkkejä:

Lisätietoja: Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö