Työvoimapolitiikan palvelurakenne

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen - underarbetsgrupp 1. Arbetskraftspolitikens servicestruktur

TEM046:00/2019 Organ

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmä 1.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM046:00/2019

Ärendenummer VN/6592/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 16.8.2019 –

Datum för tillsättande 16.8.2019

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Mot en hög sysselsättningsnivå genom aktiva åtgärder

Metod Arbetskraftsservicen överförs till lokal nivå

Metod En modell för stödjande av individuell jobbsökning och hänvisning till service tas i bruk (nordisk arbetskraftsservice)

Kontaktperson
Tiina Oinonen, neuvotteleva virkamies
tel. valtioneuvoston vaihde 0295 16001
[email protected]

Kontaktperson
Katja Palonen, johtava asiantuntija
tel. valtioneuvoston vaihde 0295 16001
[email protected]

Sammandrag

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmä 1.

Ytterligare uppgifter