Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä - alatyöryhmä 2. Palvelut, etuudet ja osallisuus

TEM127:00/2020 Organ

Työ- ja elinkeinoministeriö on 18.8.2020 päättänyt muuttaa työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän yhteydessä toimivien alatyöryhmien tehtäviä ja kokoonpanoja siten, että alatyöryhmät 2 - 5 lopetetaan ja niiden tilalle
asetetaan uusi alatyöryhmä 2 - Palvelut, etuudet ja osallisuus.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM127:00/2020

Ärendenummer VN/23276/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 18.8.2020 –

Datum för tillsättande 18.8.2020

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Mot en hög sysselsättningsnivå genom aktiva åtgärder

Metod Arbetskraftsservicen överförs till lokal nivå

Metod Användningen av lönesubvention utökas betydligt. En sysselsättningssedel tas i bruk.

Kontaktperson
Kimmo Ruth, Työmarkkinaneuvos
tel. +358 295 048 073
[email protected]

Mål och resultat

Hallitus valmistelee julkisen talouden kestävyyden vahvistamisen tiekartan. Työllisyyttä vahvistavat toimet ovat keskeinen osa kestävyystiekarttaa.

Sammandrag

Työ- ja elinkeinoministeriö on 18.8.2020 päättänyt muuttaa työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän yhteydessä toimivien alatyöryhmien tehtäviä ja kokoonpanoja siten, että alatyöryhmät 2 - 5 lopetetaan ja niiden tilalle
asetetaan uusi alatyöryhmä 2 - Palvelut, etuudet ja osallisuus.

Utgångspunkter

Hallitus jatkaa työllisyystoimenpiteiden valmistelua hallitusohjelman mukaisesti ja huomioi koronakriisin vaikutukset toimintaympäristöön.