Hoppa till innehåll

Finansiering för tre projekt som främjar tillgången på kompetent arbetskraft i regionstäderna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2021 9.29
Pressmeddelande

Sammanlagt 1,5 miljoner euro har reserverats för projekt som främjar tillgången på kompetent arbetskraft i regionstäderna. Projektfinansiering har beviljats till Yrityssalo Oy och två projekt från Koulutuskuntayhtymä Brahe (Utbildningssamkommunen Brahe).

Ansökningstiden var 14.6.2021–31.8.2021. Finansiering kunde sökas för projekt som främjar tillgången på kompetent arbetskraft och för samordning av dessa projekt. Det inkom tre ansökningar inom utsatt tid. En utvärderingsgrupp bestående av företrädare för arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och Södra Österbottens förbund utvärderade projekten utifrån de kriterier som fastställts i utlysningen.

I urvalskriterierna betonades bland annat att projektet har omfattande genomslagskraft och är nätverksbaserat samt att det tillför mervärde till befintliga verksamheter. Dessutom betonades att projektet kan inledas enligt en snabb tidtabell. Sökandena skulle också åta sig en självfinansieringsandel på minst 30 procent, förutom i fråga om samordningsprojektet.

Finansiering för att stödja internationella rekryteringar, utveckling av företagens rekryteringsberedskap och utbildning

Målet med Yrityssalo Oy:s projekt SEUTUrekry är att öka regionstädernas kompetens i internationella rekryteringar och utveckla företagens beredskap att rekrytera. Syftet är också att utveckla attraktionskraften hos centrala branscher med brist på arbetskraft.

Målet med projektet Ketterää osaamista vid Koulutuskuntayhtymä Brahe är att öka regionstädernas utbildningsmöjligheter och kompetensutvecklingen inom branscher med brist på arbetskraft. Projektet syftar också till att skapa en gemensam högskolevision för regionstäderna. 

Samordningsprojektet stöder samarbetet och kommunikationen i de ovannämnda projekten samt projektens effekter.

Finansieringen fördelas på följande sätt:

Sökande Projektets namn Finansiering
Yrityssalo Oy SEUTUrekry, projekt för att stödja internationella rekryteringar och utveckla företagens rekryteringsberedskap 842 397 €
Koulutuskuntayhtymä Brahe Ketterää osaamista 506 768 €
Koulutuskuntayhtymä Brahe Samordningsprojekt för att främja tillgången på kompetent arbetskraft i regionstäderna 90 829 €

Projektettiden är 1.1.2022–30.6.2023. Den finansierande myndigheten är Södra Österbottens förbund. Projektbeskrivningarna har publicerats på webbplatsen för Södra Österbottens förbund. 

Ytterligare information:
Sanna Puumala, utvecklingsexpert, Södra Österbottens förbund, tfn 040 5094 420 
Outi Mäki, utvecklingsexpert, Södra Österbottens förbund, tfn 050 3538 388
Hanna-Mari Kuhmonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029504 7008
Katja Palonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029504 7071

Tillbaka till toppen