Företagsstatistik och Branschtjänst

ANM Branschtjänst

ANM Branschtjänst är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet. Branchtjänsten koordinerar och utvecklar informationtjänsten och det arbete som utförs av branchcheferna med fokus på små och medelstora företags verksamhet.

Branschtjänst

Bransch Online (Toimiala Online)

Toimiala Online erbjuder ett omfattande och aktuellt branschbaserat statistik- och bildmaterial regionvis om närmare 800 branscher i kategorier enligt storlek, företagsstorlek och teknologi.

Tjänsten Toimiala Online underhålls nu av Statistikcentralen. Tjänsten finns nu på adressen: https://tem-tilastopalvelu.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/

Inloggning i den avgiftsbelagda delen av tjänsten görs med de nya koder som Statistikcentralen skickade i november (samma koder kan användas i den branschspecifika före-tagsinformationstjänsten). Den avgiftsfria delen innehåller utöver material från Finlands Näringsliv och Finnvera också merparten av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, som tidigare fanns i Toimiala Online. För arbetsförmedlingsstatistikens del är detta en temporär lagringsplats. I början av året överförs statistiken till Statistikcentralens tjänst Statfin. För den riksomfattande sysselsättningsöversikten och NTM-centralernas sysselsättningsöversikter ska det byggas upp en ny tjänst i början året.

Ytterligare upplysningar:

ToimialaOnline: Jouko Nieminen, strategidirektör, Utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Arbetsförmedlingsstatistiken: Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Andra

Företag (Statistikcentralen)

Publikationer