Hoppa till innehåll

Ändringar vid årsskiftet inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 12.25 | Publicerad på svenska 22.12.2021 kl. 15.12
Nyhet

Vi har gjort en sammanställning av de ändringar som sker vid årsskiftet inom arbets- och nä-ringsministeriets förvaltningsområde. Mer information om alla ändringar finns under länkarna.

Arbetsgivaren måste betala ersättning till arbetstagaren för alla konkurrensförbudsavtal

Ogrundade konkurrensförbudsavtal begränsar arbetstagarnas möjligheter att röra sig på arbets-marknaden, vilket gör arbetsmarknaden mindre smidig. Riksdagen har godkänt de lagändringar som regeringen föreslagit i syfte att minska antalet ogrundade konkurrensförbudsavtal. Arbetsgiva-ren ska i fortsättningen betala arbetstagaren ersättning också för konkurrensförbudsavtal som är kortare än sex månader.

Läs mera


De som dömts för vägran att fullgöra civiltjänst förordnas inte längre till tjänstgöring på nytt

Regeringen föreslår en ändring av civiltjänstlagen som ska förtydliga situationen för personer som redan en gång vägrat och dömts för vägran att fullgöra civiltjänst. De vars åtal har förkastats ska inte längre på nytt förordnas att fullgöra sin civiltjänstplikt under fredstid.

Läs mera

Vattentjänster koncentreras till NTM-centralen i Södra Savolax

I enlighet med statsrådets förordningsändring av den 9 december 2021 koncentreras NTM-centralernas uppgifter enligt lagen om vattentjänster till NTM-centralen i Södra Savolax. Uppgif-terna i fråga är i huvudsak olika slags tillsynsuppgifter.

Läs mera

Den rättsliga grunden för EU:s regional- och strukturpolitik för programperioden 2021–2027 är klar

Programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inleds den 1 november 2011. I oktober har statsrådet utfärdat de sista förordningarna som gäller programperioden och lagstiftningshelheten är nu färdig.

Läs mera


Lagen om en effektreserv i kraft 

Syftet med lagen är att utveckla effektreservsystemet så att det motsvarar de nya krav som EU-regleringen ställer på strategiska reserver. Syftet med effektreservsystemet är också i fortsättning-en att säkerställa att elektriciteten räcker till under vinterperiodens toppförbrukning.

Läs mera

Den nationella distributionsskyldigheten för drivmedel utvidgas till att omfatta biogas och elektrobränslen

Enligt lagen utvidgas tillämpningsområdet för den nationella distributionsskyldigheten i fråga om drivmedel till att omfatta biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung.

Avsikten är att med utvidgningen av distributionsskyldigheten främja en minskning av fossila bränslen inom transportsektorn på ett kostnadseffektivt sätt, förbättra energidiversifieringen inom transportsektorn samt främja innovation, tillväxt och sysselsättning.


Läs mera


Ingen tillsyns- och insolvensskyddsavgift tas ut av researrangörer för 2021

Regeringen föreslår att ingen tillsyns- eller insolvensskyddsavgift tas ut av researrangörerna för 2021. Avgiften togs inte heller ut 2020. År 2021 har det inom turistbranschen synts en liten åter-hämtning jämfört med i fjol, men regeringen anser att pandemiläget har försvårat branschens verk-samhet avsevärt i år. Syftet med att inte ta ut avgift är att underlätta researrangörernas situation.

Läs mera


Ändringar i kemikaliesäkerhetslagen, gruvlagen och kärnenergilagen

Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, gruvlagen och kärne-nergilagen ändras den 31 december 2021. 

Till lagen fogas en bestämmelse om besvärsrätt för sådana regionala föreningar och stiftelser som anges i lag.

Läs mera
 

Tillbaka till toppen