Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteen muutoksia TEM:n hallinnonalalla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 12.25
Uutinen

Olemme koonneet työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan vuodenvaihteen muutokset yhteen. Kaikista näistä saatavissa lisätietoja linkeistä.

Uusi yhteistoimintalaki lisää työnantajan ja henkilöstön vuoropuhelua

Uudella jatkuvan vuoropuhelun käytännöllä kehitetään työnantajan ja henkilöstön suhteita pitkällä aikavälillä. Uudistetun yhteistoimintalain tavoitteena on myös parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia. 

Lue lisää tiedotteestamme

Työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista

Perusteettomat kilpailukieltosopimukset rajoittavat työntekijöiden mahdollisuuksia liikkua työmarkkinoilla, mikä jäykistää työmarkkinoita. Lakimuutosten tavoitteena on vähentää perusteettomia kilpailukieltosopimuksia. Työnantajan tulee jatkossa maksaa työntekijälle korvausta myös kilpailukieltosopimuksista, jotka ovat alle kuuden kuukauden pituisia.

Lue lisää tiedotteestamme

Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tuomittuja ei määrätä enää uudelleen palvelukseen

Siviilipalveluslakiin tehty muutos selkeyttäisi siviilipalveluksesta jo kertaalleen kieltäytyneiden ja tuomittujen asemaa. Vapauttavan tuomion saaneita ei enää määrättäisi uudelleen palvelukseen rauhan aikana.

Lue lisää tiedotteestamme

Vesihuoltotehtävät keskitetään Etelä-Savon ELY-keskukseen

Valtioneuvoston 9.12.2021 tekemän asetusmuutoksen mukaisesti vesihuoltolaissa säädetyt ELY-keskusten tehtävät keskitetään Etelä-Savon ELY-keskukseen. Kyseiset tehtävät ovat pääosin erilaisia valvontatehtäviä.

Lue lisää uutisesta

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 säädöspohja on valmis 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 käynnistyi 1.11.2021. Valtioneuvosto antoi viimeiset ohjelmakautta koskevat asetukset lokakuussa, jolloin lainsäädäntökokonaisuus valmistui.

Lue lisää tiedotteesta

Päivitetty laki tehoreservistä voimaan vuoden vaihteessa

Lakimuutoksen tavoitteena on kehittää tehoreservijärjestelmää vastaamaan strategisia reservejä koskevia uusia EU-sääntelyn vaatimuksia. Tehoreservijärjestelmällä pyritään jatkossakin varmistamaan sähkön riittävyys talvikauden huippukulutuksen aikana.

Lue lisää tiedotteesta

Biokaasu ja sähköpolttoaineet sisällytetään liikennepolttoaineiden kansalliseen jakeluvelvoitteeseen

Jakeluvelvoitelaki muuttuu vuoden vaihteessa. Liikennepolttoaineiden kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisala laajenee biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin. 

Muutoksen tavoitteena on vauhdittaa liikennealan irtautumista fossiilisista polttoaineista kustannus-tehokkaalla tavalla, parantaa liikennealan energialähteiden monipuolistumista sekä edistää innovaatioita, kasvua ja työpaikkojen luomista.

Lue lisää tiedotteesta 

Matkanjärjestäjiltä ei peritä valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021

Matkanjärjestäjiltä ei peritä vuodelta 2021 valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua. Maksua ei peritty myöskään vuonna 2020. Vuonna 2021 matkailualalla on näkynyt pientä piristymistä viime vuoteen verrattuna, mutta hallitus katsoo, että pandemiatilanne on vaikeuttanut alan toimintaan tänä vuonna vielä merkittävästi. Maksun perimättä jättämisen tavoitteena on helpottaa matkanjärjestäjien tilannetta.

Linkki uutiseen

Kemikaaliturvallisuuslakiin, kaivoslakiin ja ydinenergialakiin muutoksia

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin, kaivoslakiin ja ydinenergialakiin on tulossa muutoksia 31.12.2021. Konkreettisin muutos on, että vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevaan lakiin on tulossa valitusoikeus laissa määritellyille alueellisille yhdistyksille ja säätiöille.

Linkki uutiseen 

Tukesin maksuihin tulossa muutoksia vuodenvaihteessa

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut asetuksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) maksuista vuosille 2022−2024. Hintoja tarkistetaan yleisen palkka- ja inflaatiokehityksen perusteella niin, että kaikki maksut muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta nousisivat 4,7 prosentin yleiskorotuksella. Kemikaaleja koskevia maksuja nostetaan yleiskorotusta enemmän niin, että kustannus vastaa päätöksentekoon vaadittavaa työaikaa.

Palveluiden digitalisoitumisen myötä jotkut maksut laskevat, muun muassa tutkintojen maksuja alennetaan. 

Linkki päätökseen

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksulliset suoritteet vuonna 2022 

Valtioneuvosto antoi 22.12.2021 asetuksen ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksullisista suoritteista vuodelle 2022. Asetuksessa määritetään, mitkä suoritteet ovat maksullisia sekä se, mistä suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. 

Pääosiltaan asetuksen sisältö vastaa vuodelle 2021 annettua maksuasetusta.

Linkki uutiseen 

PRH:n maksuihin ei luvassa suuria muutoksia vuosina 2022−2023

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut asetuksen patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) suoritteista perittävistä maksuista vuosille 2022−2023. Maksuihin ei ole tulossa suuria muutoksia. Tietyt vähän käytetyt maksut poistetaan kokonaan ja maksujen porrastuksella pyritään ilmoitusten käsittelystä aiheutuvia kustannuksia vastaavasti kannustamaan asiakkaita sähköiseen asiointiin. PRH viestii asiakkailleen tarkemmin mahdollisista maksumuutoksista.

Lue lisää

 
Sivun alkuun