Anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet

Coronaviruset har haft betydande konsekvenser för företagsverksamhet. Regeringen har försökt genom olika åtgärder säkerställa att företag ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också efter krisen.  

Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen ger råd till företag som råkat ut för betalningssvårigheter och handledning i frågor som gäller coronakrisens följder för företagsverksamheten. Det landsomfattande telefonnumret till Ekonomihjälpen är 029 502 4880 och rådgivningstjänsten är öppen vardagar kl. 9.00–16.00. Läs mer på webbplatsen Suomi.fi

Företagsfinansiering

Direkta stöd

Kostnadsstöd

Syftet med kostnadsstödet var att stödja företag i det svåra ekonomiska läge som covid-19-pandemin orsakat.

Regeringen lämnade en proposition om den sjätte omgången av kostnadsstöd till riksdagen den 10 februari 2022. Lagen träder i kraft den 15 mars 2022. Stödperioden för den sjätte omgången av kostnadsstöd är 1 december 2021–28 februari 2022. Den sjätte ansökningsomgången började den 26 april 2022. 

Ersättning för stängning

Ersättning betalades till företag vars lokaler med stöd av lag eller ett föreläggande av en myndighet måste hållas stängda på grund av covid-19-pandemin. Regeringen överlämnade sin proposition om den nya ersättningen för stängning den 10 februari 2022. Stöd kunde sökas i fråga om stängningsbestämmelser som meddelats under perioden 21 december 2021–28 februari 2022.

Evenemangsgaranti

Syftet med evenemangsgarantin var att minska den ekonomiska risken för att ordna evenemang. Garantin var en förhandsförbindelse till evenemangsarrangören för de kostnader som evenemangsarrangören uppgett. Om evenemanget ställdes in eller dess omfattning begränsades med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, betalades ersättning för de faktiska kostnaderna.

Ansökningstiden för evenemangsgarantin har gått ut.

Lån och borgen

Kontakt din bank eller finansiär

Om ditt företag tillfälligt har ekonomiska problem, lönar det sig för dig att försöka förutse situationen och först kontakta din egen bank och andra som finansierar företaget.

Bankerna meddelade att de var beredda att bevilja amorteringsfria perioder och flexibla betalningstider på grund av den exceptionella situation som coronaviruset orsakat. Staten vidtar egna åtgärder för att stödja bankernas förmåga att finansiera företag.

Du kan få borgen och amorteringsfria perioder av Finnvera

Statens specialfinansiär Finnveras primära verksamhetsform är borgensprodukter, vilket betyder att bankerna finansierar företag och Finnvera beviljar borgen. Finnveras finansiering omfattar alla företagsformer, men inte föreningar och icke-vinstdrivande stiftelser. 

Om ditt företag redan har ett lån från Finnvera, kan Finnvera bevilja amorteringsfria perioder på ett flexibelt sätt enligt dina behov.

Finnvera beviljar också borgen för nya lån. Då lönar det sig för dig att först kontakta din bank. Banken ansöker då om borgen för lånet för ditt företags räkning. Finnvera kan bevilja en borgen på 80 procent för krediten som banken beviljat om företaget är infört i handelsregistret. Den borgen som Finnvera beviljar kan inte beviljas lättföretagare och t.ex. frilansare och andra som arbetar direkt med skattekort.

För Finnveras borgen uppbärs en avgift och den utgör inte ett direkt stöd. Med avgifterna täcker Finnvera sin andel av kreditförlusterna till följd av borgen. Borgen på upp till en miljon euro beviljas i huvudsak utan säkerheter. Avgiften påverkas bland annat av den riskklass och kredittid som fastställs enligt kundföretagets bokslutsuppgifter. I prissättningen beaktas också bestämmelserna som gäller EU-stöd och statligt stöd. Finnvera kan inte konkurrera med bankerna med priset på finansieringen.

Mer information på Finnveras webbplats 

FoUI-lån från Business Finland

Business Finland tog i brok ett nytt forsknings-, utvecklings- och innovationslån (FoUI-lån). För lånet fanns inga branschbegränsningar och finansiering har kunnat sökas av aktiebolag av alla storlekar (Ab, Abp).

Lånet var avsett för alla i Finland verksamma företag inom arbetskraftsintensiva branscher som lidde av störningar i affärsverksamheten till följd av coronavirusutbrottet. Syftet med finansieringen var å ena sidan att hjälpa företagen att hålla arbetstagarna i arbete under coronakrisen och å andra sidan att uppmuntra företagen att hitta möjligheter att erbjuda nya arbetsplatser i det finländska samhället efter krisen.

Kapitalfinansiering

Tesis finansieringsprogram

Statens kapitalinvesteringsbolag Tesi startade ett finansieringsprogram för att säkerställa att företag som hamnat i tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset ska kunna fortsätta sin verksamhet. Genom programmet finansierades medelstora företag som har en betydande sysselsättningseffekt och omsättning i Finland (förtag med en omsättning på minst 10 miljoner euro och minst 50 anställda, vars verksamheten har varit lönsam före krisen och som har förutsättningar att vara lönsam också i framtiden). 

Målet var att sunda förtag inte ska gå i konkurs till följd av denna exceptionella kris som drabbat företagen oberoende av deras affärsverksamhet. Programmet investerade i företag som har förutsättningar att klara sig igenom de ekonomiska utmaningarna med hjälp av tilläggsfinansiering. 

Tesis brofinansieringsprogram Venture Bridge

Genom programmet Venture Bridge investerade Tesi också i teknikföretag som söker internationell tillväxt och som redan tidigare har samlat in åtminstone en såddfinansieringsrunda från venture capital-investerare och till följd av coronakrisen varit tvungna att skjuta upp den kommande externa investeringsrundan. Investeringarna gjordes tillsammans och på samma villkor som för professionella venture capital-investerare. Investeringarna genomfördes som konverteringslån, som konverteras till aktier i bolaget i samband med nästa investeringsrunda. 

Företagarens möjlighet till utkomstskydd för arbetslösa

Företagare kunde temporärt få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Lösningen gälde alla företagare oavsett formen av företagsverksamhet.

Stöden enligt bransch

Temporärt stöd till företag och jordbruk på landsbygden för ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruspandemin

Det temporära stödet till företag på landsbygden och till jordbruket hjälpte företag vars ekonomiska situation hadde försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar till följd av coronaviruspandemin. Syftet med stödet var att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakade och bedriva fortsatt lönsam verksamhet samt att trygga arbetstillfällen vid övergången till normala förhållanden.