Att inleda ett ärende


E-post: registratorskontoret.tem(at)gov.fi
Telefon: 029 50 60660 och 050 4211 660
Fax: (09) 1606 2160

Postadress: Arbets- och näringsministeriet, PB 32, 00023 Statsrådet
Adress för inlämning av handlingar: Handlingar som är adresserade till arbets- och näringsministeriet kan lämnas in till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors (kl. 8–16.15)

För att inleda ett ärende vid arbets- och näringsministeriet kan du sända eller lämna in ett brev, en ansökan eller en annan handling till ministeriets registratorskontor. Via e-post kan man dock tills vidare endast inleda sådana ärenden som inte kräver en officiell underskrift.

Arbets- och näringsministeriet för ett handlingsregister över de ärenden som ministeriet handlägger och avgör. Handlingar som ska registreras när de anländer till ministeriet, innan de bereds eller när de sänds från ministeriet förs in i ministeriets ärendehanteringssystem. Från registratorskontoret sänds ärendet för beredning till den tjänsteman som sköter ifrågavarande ärenden.

Det är möjligt att ta del av ministeriets offentliga handlingar i ministeriets lokaler vid en särskilt överenskommen tidpunkt.

Dokument publiceringsbeskrivning

Begäran om information i enlighet med dataskyddsförordningen

De personuppgifter om dig som har registrerats i ministeriets tjänster kan du i enlighet med EU:s dataskyddsförordning begära och få till påseende. Fyll i den bifogade blanketten och skicka den till ministeriets registratorskontor (registratorskontoret.tem(at)gov.fi). Du kan också be om uppgifter per e-post från ministeriets registratorskontor.

Begäran om att få personuppgifter till påseende

Om begäran om information gäller arbets- och näringsbyråns tjänster, mer information hittar du på te-tjanster.fi.

Ansökan om forskningstillstånd för forskare och forskningsinstitut

Ansökan om tillgång till arbets- och näringsministeriets personregisteruppgifter för statistikföring, vetenskaplig forskning eller myndigheternas planeringsarbete.

Ansökan om forskningstillstånd

Forskningstillstånd för material om arbetsförmedlingsstatistik

Användarrättigheter för material som inkluderar arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik för vetenskapliga forskningsändamål eller för statistiska utredningar som beskriver samhällsförhållanden beviljas av Statistikcentralen (2 b § i lagen om statistikcentralen (48/1992)). 

När man ansöker om användarrättigheter för arbetsförmedlingsstatistik ska ansökan om tillstånd göras i Statistikcentralens elektroniska tjänst för tillståndsansökan.

Instruktioner för tjänsten för tillståndsansökan

Mer information om ansökan fås via tjänsterna för forskares e-post tutkijapalvelut(at)stat.fi.

Arkivtjänster

I arbets- och näringsministeriets arkiv förvaras handlingar från och med det år då ministeriet inrättades, dvs. 2008. Handlingar från tiden före arbets- och näringsministeriets existens (dvs. handels- och industriministeriets och arbetsministeriets handlingar) finns i arkivet huvudsakligen från de tio år som föregick sammanslagningen. Äldre material kan efterfrågas hos riksarkivet. Närmare information om materialet finns på webbsidan för riksarkivets filial på Regeringsgatan - en länk till den finns i spalten till höger.

Medborgarna har rätt att ta del av myndigheternas officiella handlingar. Begäran om att få ta del av en handling ska specificeras tillräckligt noggrant så att man vid ministeriet kan reda ut vilka handlingar begäran avser. Begäran om att få del av information ska sändas till ministeriets officiella e-postadress kirjaamo(at)tem.fi.

Det är möjligt att ta del av handlingarna i ministeriets lokaler vid en särskilt överenskommen tidpunkt. Handlingarna lånas inte ut.