17,5 miljoner euro i RRF-stöd beviljades för sju energiinvesterings projekt

28.11.2023 10.36
ANM
kestävä kasvu -logo på svenska
Arbets- och näringsministeriet beviljade den 27 november 2023 sju projekt sammanlagt 17,5 miljoner euro i investeringsstöd för energiinfrastrukturprojekt samt för elektrifiering eller minskning av koldioxidutsläpp från industriella processer.

Bedömningspromemoria om EU:s handel med utsläppsrätter för distribution av fossila bränslen på remiss

24.11.2023 14.35
ANM
En man som tankar vid en bensinpump
Arbets- och näringsministeriet har sänt en bedömningspromemoria som granskar genomförandet av EU:s utsläppshandelsdirektiv på remiss. I den beskrivs kraven på den nya utsläppshandeln för distribution av fossila bränslen, bedöms konsekvenserna och presenteras de nationella genomförandealternativ som direktivet möjliggör.

Tilläggstid för Energimyndighetens behandling av ansökningar om rättelse av elpriskompensation och för elbolagens ansökningar om ersättning hos Statskontoret

23.11.2023 14.34
ANM
Snöig kraftledning på vintern i iskallt väder
Statsrådet överlämnade den 23 november 2023 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av den lag om temporär retroaktiv elpriskompensation som trädde i kraft i våras och av vissa lagar som har samband med den.

Nationella Centret för Läkemedelsutveckling tillförs 20 miljoner euro i kapital

23.11.2023 13.55
ANM
laboratorio
Laboratorio
Regeringen befullmäktigade den 23 november 2023 arbets- och näringsministeriet att tillföra Nationella Centret för Läkemedelsutveckling Ab 20 miljoner euro i kapital. Bolagets uppgift är att bedöma ämnen för läkemedelsutveckling och hjälpa till att utveckla dem till kommersiellt potentiella produkter och till företag som är lämpliga för kapitalinvesteringar.

Regionernas förväntningar på den närmaste framtiden är dystra

23.11.2023 8.32
ANM
Läget för regionernas ekonomi och sysselsättning har försämrats och i många regioner är förväntningarna för den närmaste framtiden mer negativa än tidigare. Nedgången förväntas dock bli kortvarig och utsikterna för hösten nästa år är redan ljusare. Uppgifterna framgår av höstens publikation Regionala utvecklingsutsikter, vars resultat presenterades under regionutvecklingsdagarna i Lahtis den 23 november.

Se även

Regeringens arbetsmarknadsreformer

Regeringens arbetsmarknadsreformer

Regeringen utvecklar den finländska arbetsmarknaden i en mer flexibel riktning. Avsikten är att stödja sysselsättningen, den ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och utvecklingen av produktiviteten. Reformerna bereds enligt trepartsmodellen så att kompetensen hos näringslivs- och löntagarorganisationerna utnyttjas.

Regeringens arbetsmarknadsreformer

Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Finlands framgång och internationella konkurrenskraft baserar sig på hög kompetens. Det råder dock brist på kompetent arbetskraft på arbetsmarknaden. Inhemska arbetslösa arbetssökande behöver sysselsättas och därtill behövs arbetsrelaterad invandring.

Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister