Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

I pilotförsöken med tillväxttjänster testas olika sätt att ordna och producera tjänster

Arbets- och näringsministeriet
24.10.2018 8.32
Pressmeddelande

Försöken med tillväxttjänster möjliggör testning av de nya handlingsmodeller som landskapen kan införa när landskapsreformen genomförs. I pilotförsöken testas till exempel åtskiljande av ordnandet och produktionen av tjänster samt myndighetsfunktionernas smidighet. I en del pilotförsök testas en övergång från inköp av enskilda tjänster till upphandling av serviceprocesser i sin helhet. Den flesta pilotförsöken gäller tjänster för sysselsättning av enskilda kunder. De som har svagast ställning på arbetsmarknaden har beaktats i flera pilotförsök. I fyra områden anknyter försöket till tjänster för företag.

Landskapen kan utnyttja erfarenheterna från försöken när de ordnar sina egna tillväxttjänster. Pilotförsöken med tillväxttjänster har därmed samma uppgift som de pilotförsök med social- och hälsotjänster som görs inom ramen för social- och hälsovårdsreformen. Varje landskap bestämmer självständigt i vilken mån det producerar tjänster självt och i vilken mån det skaffar tjänster från den privata sektorn eller från organisationer.

Exemplen från pilotförsöken med tillväxttjänster berättar om framtiden

I Seinäjoki byggs det upp en serviceallians för sysselsättning, en servicesammanslutning som syftar till att effektivisera och förbättra servicen och serviceprocessen för sådana arbetssökande från Seinäjoki som får arbetsmarknadsstöd. I servicesamarbetet deltar bl.a. Seinäjoki stad, FPA:s Mellersta försäkringsdistrikt, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Koulutuskuntayhtymä Sedu.
Läs mer om pilotförsöket i Seinäjoki

I Södra Savolax inleds nästa år ett pilotförsök med tillväxttjänster, Kasvo, som syftar till att hjälpa personer med svag ställning på arbetsmarknaden eller sådana kunder som redan i förväg bedöms ha det svårare att få sysselsättning. Dessa kundgrupper har ofta behov av förutom arbets- och näringstjänster också behov av hjälp från social- och hälsovården eller FPA.
Läs mer om pilotförsöket i Södra Savolax

Pilotförsök med tjänster för företag i Sydöstra Finland
Inom området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland planeras en av tre delförsök bestående helhet av pilotförsök med tillväxttjänster som koncentrerar sig på utveckling av tjänsterna för företag. Ett av delförsöken syftar till att utveckla företags internationalisering genom läroanstaltssamarbete. Samarbete planeras tillsammans med Villmanstrands tekniska universitet (LUT) och Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia.
Projektets huvudmål är att öka företags kännedom om tjänster som campusområdet erbjuder samt att uppmuntra och väcka företag till tillväxt och internationalisering med hjälp av tjänster som läroanstalter tillhandahåller. Avsikten är att samtidigt skapa och utveckla ett regionalt Talent Hub för campus i Skinnarila som ett led i den nationella Talent Boost-funktionen.

Läs mer om pilotförsöket på campus i Sydöstra Finland


För tillväxttjänstreformen, som genomförs som ett led i landskapsreformen, planeras pilotförsök som ska inledas i början av nästa år. I pilotförsöken testas nya handlingsmodeller som lämpar sig för den nya landskapsmodellen samt den reviderade lagstiftningen. I samband med reformen övergår ansvaret för att ordna tjänster för arbetssökande och företag från närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna till landskapen vid ingången av 2021. Sammanlagt ska det inledas över 20 pilotförsök med tillväxttjänster.


Ytterligare upplysningar om helheten av pilotförsöken med tillväxttjänster ges av:

Elisabet Heinonen, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 49209
Lari Anttonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 47088

Tillbaka till toppen