Blogg

Bloggar (Blogg)

Försäljarna mitt i förändringen – EFG-projektet inom handeln uppnådde sitt mål

Erja Nikula Publiceringsdatum 7.1.2020 15.06 Blogg

Erja NIkulaResultaten av det tvååriga projektet inom handeln som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) delfinansierade är smickrande: hela 85 procent av de som förlorat sitt arbete hade fått ett nytt jobb efter att projektet avslutats.

Anttila-varuhusens konkurs och uppsägningarna från Stockmann hade som konsekvens att över 1 600 anställda inom handeln blev arbetslösa hösten 2016. Med stöd från EFG inledde Finland snabbt ett projekt där de uppsagda erbjöds sysselsättningsfrämjande service.

För genomförarna av EFG var projektet utmanande eftersom det fanns Anttila och Kodin1-varuhus runt om Finland medan tidigare EFG-projekt, som närmast varit koncentrerade på IKT-sektorn, hade genomförts inom nästan enbart de fyra största av närings-, trafik- och miljöcentralernas områden. Den i genomsnitt låga utbildningsnivån och den förhållandevis höga medelåldern hos de uppsagda inom handeln gjorde situationen ännu mer utmanande. Näthandelns ökande marknadsandel skapade dessutom rädsla för att arbetstillfällena inte skulle räcka till för de uppsagda.

Under ministeriets ledning höll vi inom projektet nära kontakt med PAM. Enligt den respons som projektet fick av PAM var kunderna mycket nöjda med tjänsterna efter att de hade inletts.

Särskilt efter Anttilas konkurs hade de som förlorat sitt arbete i genomsnitt en lång och stabil tid i arbetslivet bakom sig. Bland förmånstagarna fanns det till exempel personer som inte hade en smarttelefon och som inte heller var vana att använda en dator. Att söka jobb sker i dag till största delen elektroniskt, och arbets- och näringstjänsterna handleder i regel inte längre kunder i att använda dator eller smarttelefon.

EFG-projektet gjorde det möjligt att ordna en skräddarsydd ”ADB-kurs” enligt den gamla modellen för de uppsagda inom handeln. På kursen fick deltagarna handledning i att använda dator och smarttelefon när de söker jobb, och samtidigt skapades bland annat egna e-postadresser för deltagarna. Kurserna var mycket populära och samtliga kundplatser fylldes. Även om mindre än 10 procent av de uppsagda behövde utbildningen förbättrade den målgruppens jobbsökarfärdigheter betydligt.

EFG är ett utmärkt verktyg för god hantering av stora uppsägningar

De flesta kunderna fanns i Nyland. Där låg bland annat Anttilas huvudkontor, flera stängda varuhus och det fanns även ett stort antal som sagts upp från Stockmann. I Nyland var projektets målgrupp relativt heterogen: utöver försäljare innehöll den även många olika slags experter inom handeln. Man klarade av att erbjuda utbildningar och andra tjänster mer i Nyland än på andra håll i landet eftersom det fanns tillräckligt med deltagare till utbildningsgrupperna. Kunder från andra regioner deltog också i viss utsträckning i Nylands tjänster.

I övriga Finland fanns det förhållandevis få kunder vilket försvårade ordnandet av mångsidiga tjänster i gruppform eftersom man inte kunde bilda grupper. Det förekom även problem med ordnandet av arbets- och näringsbyråernas sakkunnigtjänster som till en början inte kunde ordnas i andra regioner än de där även andra EFG-projekt pågick.

I regioner med ett litet antal kunder hade omställningsskyddsexperterna vid arbets- och näringsbyråerna en framgångsrik och stor roll vid ordnandet av EFG-tjänsterna och kundservicen. Ett stort tack till dem för detta! Även i regioner med ett litet antal kunder klarade man av att ordna vissa skräddarsydda jobbsökarträningar eftersom målgrupperna relativt ofta enbart bestod av försäljare. Den individuella träningstjänst som upphandlades för alla kunder i landet i projektets slutskede var också till stor hjälp.

EFG är ett utmärkt verktyg för god hantering av stora uppsägningar. Finland har använt möjligheten till finansiering från EFG alltid när det har varit möjligt. De goda resultaten från projektet inom handeln påverkades utöver EFG-finansieringen även av den avsevärda förbättringen av det allmänna ekonomiska läget och sysselsättningsläget. Den relativt lätta sysselsättningen av projektets kunder var en positiv överraskning för de personer som arbetat med projektet. 

Erja Nikula, planerare, arbets- och näringsministeriet

Europeiska globaliseringsfonden (EFG) stöder personer som vid stora uppsägningar förlorat sitt arbete att med hjälp av utbildning, träning och handledning hitta nya jobb eller starta eget. I Finland sköts EFG-projekten i samarbete mellan ANM, NTM-centralerna och arbets- och näringsbyrån. En slutrapport om projektet inom handeln lämnades till kommissionen i början av december 2019.

Läs mer om Europeiska globaliseringsfonden på arbets- och näringsministeriets webbplats

Kommentera

Ange din kommentar här.