Regionernas samarbetsnätverk - temanätverk och utvecklingsområden inom regionutvecklingen 2021-2023

 Nätverk Främjandet av regionernas samarbete lyfts fram i regeringens prioriteringar för regionutvecklingen och i stadsstrategin och regionstadsprogrammet. Under åren 2021-2023 stöds samarbetet genom att bevilja finan-siering för temanätverk och utvecklingsområden inom regionalutveckling.  
Regionerna har liknande utmaningar. Klimatförändringen förutsätter åtgärder och lösningar som gäller samt-liga regioner. Coronapandemin har inverkat på näringslivet på ett aldrig tidigare skådat sätt - i alla regioner. Även utmaningarna med tillgången på kunnig arbetskraft och befolkningens åldrande gäller alla regioner.  

Målen för regionernas samarbete

Ett av målen är att förnya verksamhetsmodellerna för nätverk för regional utveckling och att stärka samar-betet över regiongränserna kring centrala teman inom regionutvecklingen. Ett annat mål är att stärka de olika stora regionernas och kommunernas samt de olika aktörernas möjligheter att delta i samarbetsnätverken.  
Syftet med utvecklingsområdena är att stärka sådana områdeshelheter där både människor och företag kan fungera i vardagen på ett smidigt sätt oberoende av kommungränserna. Utvecklingsområdena är också gro-grunder för nya innovationer och uppmuntrar till investering. Finansieringen ska stärka den strategiska ut-vecklingen av områdena och utvecklingskompetensen. 
Temanätverken och utvecklingsområdena inom regionutvecklingen möjliggör ett nationellt samarbete som är viktigt för att lösa de aktuella utmaningarna. Även regionutvecklingsåtgärderna ger bättre resultat när man samarbetar.   
Nätverken och områdena inledde sin verksamhet på hösten 2021.

I regionernas temanätverk behandlas bland annat 

  • utvecklande av distansarbetsplatser 
  • användning av välfärds- och hälsodata, 
  • skapande av nätverk mellan experter inom motionsteknologi och idrottsföreningar och idrotts-aktörer
  • stärkande av den vätebaserade ekonomin 
  • samarbete i tillverkningsindustrin 
  • utvecklande av smart jordbruk 
  • stärkande av innovationsverksamhet och verksamhet inom cirkulär ekonomi i regionstäder
  • utvecklande av livskraft i centrum och stadsområden
  • strategisk ledning av målen för hållbar utveckling 
  • utvecklande av samarbete och stärkande av en gemensam verksamhetskultur mellan aktörer inom utbildning, arbetsliv och social- och hälsovård

Tre utvecklingsområden: Bottenviksbågens utvecklingsområde, Finlands tillväxtkorridor och Viitoskorridoren förenar olika centrum och gör det möjligt att bilda större marknads- och samarbetsområden. Målet är att öka regionernas förmåga att locka företag och internationella investeringsbolag och främja sådana lösningar som är hållbara ur klimat- och miljösynpunkt.

Ytterligare information: Helinä Yli-Knuutila, helina.yli-knuutila(at) gov.fi

Länkar:

Jämförelseinformation om regionernas utveckling
Forskningsinformation om nätverk för regionutveckling

Interna nyheter:

Läs mer om utvecklingsområdena i arbets- och näringsministeriets nyhetsbrev om regionutveckl-ingen 5/2021 (på finska)

Aktuellt