Klimatfonden påskyndar koldioxidsnåla lösningar och främjar digitalisering


Klimatfonden Ab fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, sätta fart på minskningen av industrins koldioxidutsläpp och digitaliseringen. Målet är att minska växthusgasutsläppen, effektivisera användningen av naturresurser och främja naturens mångfald.

Bolaget kan finansiera även andra digitaliseringsprojekt som till sin miljöpåverkan är minst neutrala och som kan ge andra betydande samhällseffekter.

Klimatfonden investerar i industri

Klimatfonden investerar i första hand i industriell uppskalning, till exempel i demonstrationsprojekt för ny klimatteknik samt pilotanläggningar. Bolaget kan också delta i olika offentliga plattformar som effektiviserar nyttjandet av data och i gemensamma projekt mellan den privata och offentliga sektorn.

Bolaget kan bevilja finansiering i form av eget och främmande kapital samt mellanfinansiering. Bolaget kan också grunda och vara investerare i fonder. Inom ramen för bestämmelserna och föreskrifterna om statligt stöd får bolaget i sin investeringsverksamhet och annan finansieringsverksamhet ta en större risk eller nöja sig med en lägre avkastning än vad privata investerare är beredda att godkänna eller skulle vara beredda att godkänna i en motsvarande situation. När bolaget beviljar finansiering ska det prioritera finansieringsobjekt som på ett verifierbart sätt har den största effekten för att främja syftet med bolagets verksamhet..

Klimatfonden Ab är ett aktiebolag som helt och hållet ägs av staten (173/2023) . Arbets- och näringsministeriet ansvarar för ägarstyrningen av bolaget.

Bolagets organ

Styrelsen

ordförande: verkställande direktör Perttu Puro, Tradeka

vice ordförande: understatssekreterare Petri Peltonen, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar:

 • verkställande direktör Mirva Antila, DigiFinland
 • programdirektör Kari Hämekoski, Nefco
 • styrelseproffset Mammu Kaario
 • utvecklingsdirektör Juho Korpi, miljöministeriet
 • direktör för affärsverksamhet Erja Turunen, VTT

Investeringsrådet

 • överdirektör, Tarja Haaranen, miljöministeriet
 • industriråd, Maija Lönnqvist, arbets- och näringsministeriet
 • avdelningschef, Kimmo Viertola, statsrådets kansli
 • avdelningschef, Olli-Pekka Rantala, kommunikationsministeriet
 • konsultativ tjänsteman, Minna Kouri, finansministeriet
 • forstråd, Heikki Granholm, jord- och skogsbruksministeriet

Investeringsrådet har till uppgift att skapa en överblick över statsrådets gemensamma strategiska mål för Klimatfondens verksamhet. Investeringsrådet behandlar inte enskilda beslut om investeringar eller lösgörande. Investeringsrådet rapporterar årligen till arbets- och näringsministeriet, som beaktar rådets bedömning som en del av ägarstyrningsprocessen.

Ytterligare information:

Oskari Räikkönen

Mer information: