Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Energirådet diskuterar energieffektivitet i Luxemburg den 26 juni

Arbets- och näringsministeriet
26.6.2017 9.01 | Publicerad på svenska 26.6.2017 kl. 9.46
Pressmeddelande

EU:s energiministrar sammanträder i Luxemburg den 26 juni 2017. Målet med mötet är att utforma en allmän riktlinje om förslagen till energieffektiviseringsdirektiv och direktiv om byggnaders energiprestanda. För ministrarna presenteras också en lägesrapport om paketet för ren energi. Det är nu första gången som bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen representerar Finland i rådet för transport, telekommunikationer och energi.

När det gäller förslaget till energieffektiviseringsdirektiv försöker rådet nå samförstånd om karaktären av det energieffektiviseringsmål på 30 procent på EU-nivå som ingår i direktivet. Under tjänstemannaberedningen har man inte nått samförstånd om huruvida målet ska vara bindande för medlemsstaterna eller endast riktgivande.

Ur Finlands synvinkel har förslaget till många delar framskridit i en positiv riktning. Bland annat de regler som gäller beräkningen av energibesparingar har förtydligats. Finland uppfyller även i fortsättningen sina skyldigheter i stor utsträckning genom de frivilliga energieffektivitetsavtal som Finland redan i 20 år framgångsrikt har använt för att uppfylla sina skyldigheter. Den bestämmelse enligt vilken energibesparingar som överstiger målet för nuvarande period kan beaktas under följande period sporrar aktörerna att fortsätta sina sparåtgärder redan nu.

Den individuella mätning och debitering av uppvärmning och nedkylning som ingick i kommissionens förslag, men som är dyr i förhållande till energibesparingen, har man lyckats avstyra. Mätare eller fördelningsmätare behöver fortfarande inte tas i bruk om de inte är kostnadseffektiva. I nya bostadshus ska dock individuella mätare för tappvarmvatten användas som grund för kostnadsfördelning. Fastighetsbolag kan ännu för närvarande själva i bolagsordningen bestämma om faktureringen av bruksvattnet t.ex. på basis av antalet boende eller enligt en allmän vederlagsgrund, trots att det sedan 2012 har varit obligatoriskt att installera individuella mätare i nya byggnader.

Målet med förslaget till direktiv om byggnaders energiprestanda är att påskynda kostnadseffektiv renovering av befintliga byggnader, öka användningen av smart teknik, främja möjligheterna till laddning av elbilar och rationalisera bestämmelserna.

Ur Finlands synvinkel har förslaget utvecklats i positiv riktning. Den största förbättringen är att förslaget inte längre innehåller något krav på att det innan den 1 januari 2025 vid var tionde parkeringsplats vid befintliga byggnader ska installeras stationer för laddning av elbilar enligt prissignaler. I kommissionens ursprungliga förslag gällde skyldigheten alla byggnader som inte är avsedda för bostäder och som har mer än tio parkeringsplatser. I Finland skulle det ha inneburit en installeringsskyldighet för cirka 75 500 byggnader och sammanlagda kostnader på 375 miljoner euro. Finland kan godkänna det utkast till allmän riktlinje som rådet har föreslagit.

Rådet ska också ta del av en lägesöversikt om behandlingen av paketet för ren energi i rådets arbetsgrupper. Förutom de förslag som gäller energieffektivitet har behandlingen av paketet endast inletts. Rapporten antecknas för kännedom, och det väntas inte bli någon omfattande diskussion om den. Estland kommer under sin ordförandeperiod, som börjar den 1 juli 2017, att främja framskridandet av alla de åtta förslag till lagstiftning som ingår i paketet för ren energi.

I rådet kommer man på Spaniens och Portugals begäran att diskutera transmissionsförbindelser för elöverföring mellan staterna. Länderna föreslår att det i de förslag som ingår i paketet för ren energi ska tas in ett bindande kapacitetsmål på 10 procent för transmissionsförbindelser, en effektiv förvaltningsmodell och europeisk finansiering för att uppnå målet. Finland anser inte att detta är ändamålsenligt utan anser att förbindelserna bör utvecklas utifrån marknaden och inte genom att öka den administrativa bördan. De nordiska länderna har utvecklade transmissionsförbindelser. Finlands transmissionsförbindelsers potential till grannländerna är 30 procent av elproduktionskapaciteten.

Kommissionen lägger också fram ett utkast till mandat att förhandla med Ryssland om regler för den dubbla naturgasledningen Nord Stream 2. Reglerna avser inte byggandet av gasledningen utan användningen av den del som ska gå i Östersjön. Kommissionen motiverar sitt förslag med att inga EU-bestämmelser riktigt kan tillämpas på ledningens offshore-del. Finland fattar beslut om sin ståndpunkt efter att förslaget har analyserats.

Ytterligare upplysningar:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Pentti Puhakka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4813
Katja Tuokko, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 465 5533

Tillbaka till toppen