Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Uppsagda får möjlighet till utbildning och företagshälsovård som arbetsgivaren betalar

Arbets- och näringsministeriet
20.10.2016 13.30
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 20 oktober 2016 till riksdagen en proposition med förslag till lagstiftning om omställningsskydd, samarbete mellan arbetsgivaren och personalen samt företagshälsovård utifrån konkurrenskraftsavtalet. Avsikten är att förbättra uppsagdas möjligheter att få ny sysselsättning samt att stödja dem i upprätthållandet av arbetsförmågan.

Regeringen föreslår att det för arbetsgivare föreskrivs en skyldighet att erbjuda arbetstagare som sagts upp av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker möjlighet att delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som arbetsgivaren betalar.

Dessutom kommer arbetsgivaren att ha skyldighet att ordna företagshälsovård för uppsagda arbetstagare under sex månader från det att skyldigheten att arbeta upphörde. Arbetsgivaren har rätt att få ersättning i enlighet med sjukförsäkringslagen för denna tid.

De föreslagna skyldigheterna gäller arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda. Dessutom förutsätts att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år.

För kommunerna och staten föreskrivs motsvarande skyldigheter i fråga om tjänstemän och tjänsteinnehavare.

De föreslagna ändringarna i lagstiftningen baserar sig på det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer ingick den 29 februari 2016. Propositionen har beretts på trepartsbasis under sommaren och hösten 2016.

I propositionen föreslås det att arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal, lagen om kommunala tjänsteinnehavare, statstjänstemannalagen, lagen om samarbete inom företag, lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar, lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare, lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, lagen om företagshälsovård, sjukförsäkringslagen, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och inkomstskattelagen ändras.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare upplysningar:
Nico Steiner, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 029 504 9001

Tillbaka till toppen