Hoppa till innehåll

Lagarna om införande av en datahubb för elhandeln träder i kraft den 27 oktober

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 15.40 | Publicerad på svenska 22.10.2021 kl. 16.44
Pressmeddelande

De författningsändringar som införandet av de centraliserade informationsutbytestjänsterna för elhandeln, dvs. en datahubb, förutsätter träder i kraft den 27 oktober 2021. Dessa är lagen om ändring av elmarknadslagen och lagen om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln. Republikens president har för avsikt att stadfästa dessa lagändringar vid föredragningen på fredag.

Datahubben tas i bruk den 21 februari 2022, men dess fem månader långa införandeperiod inleds redan den 1 november 2021. Införandet av datahubben leder till förändringar särskilt i fråga om avräkningen inom elhandeln i distributionsnäten och marknadsprocesserna för detaljförsäljning av el.

Ett centraliserat och standardiserat gränssnitt för elförbrukningsdata främjar det fulla utnyttjandet av smarta nät och mätare och skapar nya affärsverksamhetsmöjligheter och affärstjänster, såsom energieffektivitetstjänster, verksamhet för elbilarnas laddningsoperatörer och tillhandahållande av efterfrågeflexibilitet på marknaden, underlättar hanteringen av decentraliserad elproduktion samt ökar konkurrensen inom detaljhandelsmarknaden.

På den finländska detaljmarknaden opererar 77 distributionsnätsinnehavare och 64 detaljförsäljare. I Finland sker under ett år cirka en miljon flyttningar, över 200 000 byten av försäljare och dagligt informationsutbyte i form av mätuppgifter från 3,5 miljoner eldriftsställen. Inom ramen för meddelandetrafiken skickas årligen flera hundra miljoner meddelanden mellan parterna. Informationsutbytet baserar sig på formbundna elektriska meddelanden och procedurer som parterna är skyldiga att följa. 

Införandet av datahubben förutsätter att alla distributionsnätsinnehavare och detaljförsäljare samtidigt övergår till att använda det nya centraliserade informationsutbytet. Införandet av datahubben är ett massivt projekt som omfattar datasystemens utveckling och kompatibilitet. Införandet bereds av stamnätsbolaget Fingrid Abp. Bolaget styr och samordnar också detaljförsäljarnas och nätinnehavarnas förberedande åtgärder.

Syftet med genomförandeperioden är att en ändring av förfaringssätten mellan företagen i elbranschen som är verksamma på detaljhandelsmarknaden inte ska påverka kundernas tjänster och deras tillgänglighet. Strävan är att trygga införandet av datahubben enligt tidtabell samt säkerställa tillgången på el och tillgången till tjänster för kunderna samt att verksamheten inom detaljhandeln för el inte äventyras i eventuella problemsituationer i samband med införandet. 

Den nya lagstiftningen innehåller mer flexibla och mer noggrant reglerade förfaringssätt för eventuella problemsituationer i anslutning till införandet. I eventuella problemsituationer som påverkar kunderna kommer detaljförsäljarna och distributionsnätsinnehavarna att informera sina kunder och ge dem de anvisningar som behövs. Även arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och Fingrid kommer i dessa situationer att ge kunderna instruktioner via olika informationskanaler. 

I situationer med betydande problem med införandet avses införandet av hubben och införandeperioden kunna flyttas fram med högst ett år genom en förordning av statsrådet. 

Mer information:
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn  029 506 4828
 

Tillbaka till toppen