Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Tak för oskäliga engångshöjningar av elöverföringsavgifter i september, naturgasmarknaden öppnas för konkurrens 2020

Arbets- och näringsministeriet
24.8.2017 13.33
Pressmeddelande

Oskäliga höjningar av elöverförings- och eldistributionsavgifterna begränsas från och med den 1 september 2017. Parti- och detaljhandelsmarknaderna för naturgas öppnas för konkurrens vid ingången av 2020. Ändringarna av elmarknadslagen och naturgasmarknadslagen ingår i det naturgasmarknadspaket* som riksdagen godkände under sommaren. Republikens president har för avsikt att stadfästa de nya energilagarna den 25 augusti 2017.

Tak för oskäliga engångshöjningar av elöverföringsavgifter

Till elmarknadslagen fogas en bestämmelse som begränsar oskäliga höjningar av överförings- och distributionsavgifterna för el. Ett årligt tak på 15 procent för avgiftshöjningar införs. Lagändringen träder i kraft den 1 september 2017.

Förhöjningstaket berättigar inte till upprepade höjningar på 15 procent. Genom ändringen elimineras möjligheten till sådana överdrifter i fråga om avgiftshöjningar som setts tidigare. Nätbolagens avkastningar i deras helhet övervakas också fortsättningsvis av Energimyndigheten, som kan ingripa i förseelser.

Genom ändringen av elmarknadslagen underlättas dessutom distributionsnätens möjligheter inom glesbygder att få extra tid för genomförande av investeringar i leveranssäkerhet. Energimyndigheten kan bevilja sådana distributionsnät extra tid för uppfyllande av kraven på leveranssäkerhet från utgången av 2028 ända till utgången av 2036.

Reformen ger extra tid särskilt till sådana distributionsnät där de investeringar som i syfte att förbättra leveranssäkerheten i glesbygder också fortsättningsvis huvudsakligen görs i form av luftburna ledningsstrukturer. Reformen tillämpas på sådana distributionsnät som i genomsnitt har över 200 meter distributionsnät per ett eldriftsställe. Reformen minskar de extra kostnader för investeringar i leveranssäkerhet som medförs för distributionsnät i glesbygder och minskar således behovet att höja kundernas distributionsavgifter.

Naturgasmarknaden öppnas för konkurrens vid ingången av år 2020

Användningen av naturgas i Finland har i mer än 40 års tid baserat sig på ledningsgasen från Ryssland. Öppnandet av marknaden möjliggör ett mångsidigare utbud av naturgas när det vid sidan av biogas och kondenserad naturgas (LNG) finns alternativa källor till den ryska ledningsgasen i form av naturgasanskaffning från Baltikum och, efter att sammanlänkningen mellan Litauen och Polen blivit klar, också från Mellaneuropa.

Den nya naturgasmarknadslagen öppnar den finländska parti- och detaljhandelsmarknaden för naturgas för konkurrens vid ingången av 2020, när gasledningen Balticconnector, som förbinder Finlands gasnät med gasnätverket i Baltikum, tas i bruk.

Gasöverföringsnätsinnehavaren Gasum Oy:s överföringsnät för naturgas åtskiljs, på ett sätt som bestäms senare, från produktionen och försäljningen av naturgas före 2020 i enlighet med modellen för effektiv åtskillnad enligt direktivet om den inre marknaden för naturgas. Genom detta säkerställs att överföringsnätsinnehavaren gentemot nya aktörer på marknaden fungerar som en neutral upprätthållare av marknadsplatserna och att överföringssystemet för naturgas och utvecklingen av marknaden sker i marknadens helhetsintresse.

Ökad konkurrens i leveransen av naturgas och förnybar gas skapar möjligheter för företag i naturgasbranschen och användare av naturgas att göra sin anskaffning av naturgas mångsidigare. Det uppstår nya affärsmöjligheter för företag i branschen. Också inträdet på marknaden för nya aktörer underlättas. Konkurrensen styr marknaden till att fungera mer effektivt för att få till stånd kostnadsbesparingar på längre sikt.

Ett ytterligare mål är också att förbättra naturgasens konkurrenskraft. Regleringen som gäller parti- och detaljhandeln med samt distributionen av naturgas ska luckras upp och specialregleringen av prissättningen på naturgas frångås till stora delar.

Naturgasmarknadslagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2018. Bestämmelserna om åtskillnad av innehavare av överföringsnät och om öppnande av naturgasmarknaden för konkurrens träder i kraft efter övergångsperioden den 1 januari 2020.

* I det lagpaket som riksdagen godkänt ingår en ny naturgasmarknadslag, en lag om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas, en lag om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och en lag om ändring av elmarknadslagen samt en lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen.

Ytterligare upplysningar:
Arto Rajala, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 4828
Jyrki Peisa, bostads-, energi- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 0836

Tillbaka till toppen