Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Näringsministern: Regionutveckling, företag och cirkulär ekonomi prioriteringar inom näringspolitiken

Arbets- och näringsministeriet
17.9.2019 19.18 | Publicerad på svenska 18.9.2019 kl. 15.01
Pressmeddelande
Katri Kulmuni

— Vi fattar sådana beslut att våra regioner och företag kan klara sig bättre än förut och fortsätter målmedvetet i riktning mot ett klimatneutralt samhälle, konstaterade näringsminister Katri Kulmuni när hon kommenterade resultaten av regeringens budgetmangling.

Regionutveckling ger livskraft åt hela landet

Regeringsprogrammet stöder utvecklingen av olika slags områden, såsom metropolområdet, regionstäder och den glesbefolkade landsbygden, genom satsningar på regionutveckling. Vid budgetmanglingen kom regeringen överens om en tilläggsfinansiering på 26 miljoner euro för genomförande av dessa mål enligt regeringsprogrammet.

För avtalsbaserat samarbete med städer och regioner reserveras ett tilläggsanslag på 15 miljoner euro och för landskapens självständiga utveckling ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro för 2020.  Vidare kom man överens om att det regionala transportstödet fortsätter och att ett permanent tilläggsanslag på 6 miljoner euro anvisas för det.

Genom innovationsfinansiering förnyas företagsfältet och skapas nya arbetstillfällen

— Vi vill utveckla det finländska företagsfältet så att det blir mångsidigare än tidigare och därigenom främja uppkomsten av nya jobb. Detta arbete stöds genom satsningarna på understödet till företag i syfte att främja forskning, utbildning och innovation, betonar näringsministern.

Satsningarna stöder höjningen av FUI-satsningarna till fyra procent av BNP i enlighet med överenskommelsen i regeringsprogrammet.

Innovationsfinansieringsverket Business Finlands fullmakt att bevilja understöd år 2020 ska enligt överenskommelse uppgå till 327,5 miljoner euro och fullmakt att bevilja lån till närmare147 miljoner euro. Fullmakterna att bevilja understöd har ökats med 35,5 miljoner euro i enlighet med det nya regeringsprogrammet. Dessutom anvisas till Business Finlands finansiering i form av understöd ett anslag på 67 miljoner euro under ett nytt moment. Av dessa ska 55 miljoner euro användas till påskyndande av företagsdriven innovationsverksamhet och 12 miljoner euro till produktionsstöd för den audiovisuella branschen.

— Med satsningarna på innovation kan vi förnya vår näringsstruktur och möjliggöra företags tillväxt och internationalisering, säger näringsminister Kulmuni.

I Business Finlands finansiering inkluderas också ett tillägg på cirka en miljon euro som används till att inrätta nätverket Creative Business Finland i syfte att påskynda tillväxten inom de kreativa branscherna.

Stöd för företags internationalisering och tillväxt genom programmet för internationell tillväxt 

— Företags internationalisering skapar ny företagsverksamhet, nya jobb och nya investeringar i Finland, betonar ministern.

Beredningen av ett program för internationell tillväxt har inletts i enlighet med regeringsprogrammet. Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2020 innehåller en tilläggssatsning på närmare 13 miljoner euro på programmet.

Av tilläggsanslagen anvisas 5 miljoner euro för stärkande av Business Finlands internationaliseringsresurser och 1,5 miljoner euro för Business Finlands fullmakter att bevilja understöd för företagen för att påskynda deras internationalisering.

En del av tilläggsfinansieringen för internationell tillväxt används för att starta ett program för påskyndande av små och medelstora företags tillväxt. En bevillningsfullmakt på 4 miljoner euro reserveras för detta ändamål år 2020. Programmets mål är att stödja små och medelstora företag särskilt i Södra och Västra Finland, eftersom det stöd som står till förfogande för dessa områden är mindre än stödet för Östra och Norra Finland, vilket beror på den knappa EU-finansieringen.

Med målmedvetna steg mot klimatneutral ekonomi                                     

— Regeringens klimatmål främjas genom att man stöder övergången till utsläppsnål och energieffektiv teknik, berättar minister Kulmuni.

Regeringen främjar användningen av biogas inom trafiksektorn och energiproduktionen genom ett biogasprogram. Ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro för år 2020 reserveras för biogasprogrammet.

I syfte att främja cirkulär ekonomi införs det ett tidsbundet investerings- och innovationsstöd. För denna helhet beslutade regeringen reservera ett tilläggsanslag på 25 miljoner euro för 2020.

Positiva sysselsättnings- och regioneffekter genom utveckling av turismen

Arbets- och näringsministeriet har som mål att fördubbla beloppet av pengar som utländska turister använder i Finland, dvs. värdet av turismexporten, fram till år 2028.

Regeringen beslutade anvisa ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro för turismen. Anslaget används för att stödja turistföretagens ansträngningar för att nå målet.

— Finansieringen förutsätter att turistföretagen förbinder sig att främja målet genom sina egna satsningar.  Det finns en stor potential i utveckling av turismen också med tanke på regionernas livskraft, eftersom turismen erbjuder möjligheter till framgång i hela Finland, betonar ministern.

Mer information:

Kari Jääskeläinen, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 0440 581 030
Arttu Karila, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 029 5047 230

Tillbaka till toppen