Årspublikationer Statistisk rapport

Utarbetandet av Statistisk rapport-årspublikationerna har upphört 2022. Vid sidan om sysselsättningsöversikterna upprättade arbets- och näringsministeriet utifrån Arbetsförmedlingsstatistiken även statistiska årspublikationer. Uppgifterna i årsstatistiken är huvudsakligen kumulativa från hela året. Årsmedeltalet däremot består av medeltalet för alla månader under året i fråga.

Nedan ges en kort beskrivning av innehållet i de statistiska rapporterna. Fram till 2010 finns  årspublikationerna Statistisk rapport att fås endast på finska. ISSN för publikationsserien ANM Statistisk rapport är 1797-3732 (elektronisk publikation).

-Statistisk rapport 1 innehåller en redogörelse för antalet arbetslösa arbetssökande och deras andel av arbetskraften per kommun och NTM-central både månadsvis och som årsmedeltal. Statistisk rapport 1 utkommer årligen i månadsskiftet januari-februari.

- Statistisk rapport 2 innehåller en granskning av utvecklingen i fråga om antalet arbetssökande, arbetslösa arbetssökande och lediga jobb jämfört med tidigare år utgående från årsstatistiken. Statistisk rapport 2 utkommer årligen i slutet av mars.

- Statistisk rapport 3 innehåller en granskning av förändringarna inom arbetskraftsutbildningen utifrån årsstatistiken. Statistisk rapport 3 utkommer i allmänhet i slutet av juni.

- Statistisk rapport 4 (för års 2009 och 2011) fokuserar på utlänningarnas situation på arbetsmarknaden också utgående från annan statistik än uppgifterna i Arbetsförmedlingsstatistiken.

Statistiska rapporter åren 2015-2022

Statistiska rapporter åren 2008-2015

 

Övriga statistiska publikationer

Det statistiska avsnittet i Työpoliittinen aikakauskirja består främst av arbetsmarknadsuppgifter som baserar sig på arbets- och näringsministeriets och Statistikcentralens statistik presenterade som tabeller och diagram, årsvis och kvartalsvis. Uppgifterna är månadsgenomsnitt för respektive granskningsperiod (år eller kvartal), dvs. uppgifterna från första kvartalet är medeltal av siffrorna för januari–mars. Diagrammen och tabellerna har rubriker på både finska och engelska.

Työpoliittinen aikakauskirja

ANM:s publikationer