Delegationen för konsumentärenden

I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns en delegation för konsumentärenden, som har som uppgift att

  1. följa den allmänna utvecklingen av konsumentfrågorna och de myndigheters verksamhet som sköter sådana samt på basis därav göra de framställningar och ta initiativ som den finner nödvändiga för att förbättra konsumenternas ställning och effektivera skötseln av konsumentärenden
  2. sörja för att en behövlig samverkan och samordning fås till stånd mellan de olika myndigheter som handhar konsumentärenden samt för ett nödvändigt samarbete i konsumentfrågor mellan de myndigheter som handhar konsumentärenden, konsument- och löntagarorganisationerna, industrins, handelns och lantbrukets organisationer och andra instanser
  3. avge utlåtanden i frågor som gäller konsumentforskning, konsumentskydd och konsumentupplysning samt om andra åtgärder som är av betydelse för konsumenten.

Statsrådet kallar delegationens medlemmar och suppleanter för tre år i sänder. Medlemmarna är företrädare för myndigheter som sköter konsumentärenden, för konsument- och löntagarorganisationer samt för industrins, handelns och lantbrukets organisationer. Ordförande i delegationen är den minister som ansvarar för konsumentärenden vid arbets- och näringsministeriet (Arto Satonen).

Delegationens sammansättning (21.9.2020 - 20.9.2023 (på finska)

Ytterligare information: sari.alho(at)gov.fi