Hoppa till innehåll

Ansökan som gäller kompetenscentrumverksamhet för invandrare har öppnats

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2021 11.14 | Publicerad på svenska 18.3.2021 kl. 15.58
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har utlyst 3 miljoner euro för kompetenscentrumverksamhet för invandrare. Dessutom finns cirka 1 066 000 euro i anslag tillgängligt i budgeten för 2020. Understöd kan sökas under tiden 17 mars–20 april 2021.

Syftet är att försnabba invandrarnas utbildnings- och sysselsättningsstigar samt att undanröja problemen i samband med tillgången på kunnig arbetskraft. Detta sker med förvaltningsövergripande samarbete och stödåtgärder. Understödet kan beviljas kommuner där det bor minst 8 000 invånare med ett främmande språk som modersmål. 

Ansökningstiden går ut 20.4.2021

Understödet kan användas under tiden 1.7.2021–30.6.2022. 

Kompetenscentrumen etablerar sin verksamhet som tjänsteleverantör för kunder med invandrarbakgrund i kommuner där det bor minst 8 000 personer med ett främmande språk som modersmål. Personalen vid kompetenscentrumen samarbetar sektorsövergripande med kommunens olika förvaltningsområden och arbetstagare i kommunförsöket som inleddes 1.3.2021, sakkunniga från arbets- och näringsbyrån och Folkpensionsanstalten. Också företags- och organisationssamarbetet är viktigt när det gäller att främja kundernas delaktighet och sysselsättning. Kunden kan hänvisas till kompetenscentrumtjänsten till exempel från kommunens olika förvaltningsområden, såsom social-, bildnings- och sysselsättningstjänsterna, arbets- och näringsbyrån eller handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare.  

Med den finansiering som kan sökas eftersträvas kontinuitet i det kompetenscentrumarbete som inleddes 2016. Målen för ansökan om understöd och de ansökningsspecifika grunderna för beviljande motsvarar prioriteringarna i den föregående utlysningen. I den kommande projektansökan ska kommunerna:

- Definiera innehållet i den tjänst som kompetenscentrumet tillhandahåller. Kompetenscentrumtjänsten ska åtminstone omfatta handledning, kartläggningsperioder, undervisning i finska/svenska, stärkande av digitala färdigheter, studiefärdigheter, sysselsättningsfärdigheter och yrkeskompetens samt främjande av arbets- och funktionsförmågan. 
- Beskriva kundernas typiska profiler, sättet att tillhandahålla tjänsterna, t.ex. klientarbete där man möter kunderna, handledningens träffsäkerhet och kontinuitet.
- Definiera kompetenscentrets roll och samarbete i förhållande till kommunförsöket, andra tjänster som kommunen ordnar samt de tjänster som arbets- och näringsbyrån producerar.
- Utnämna partner till det sektorsövergripande nätverket, t.ex. utbildningsanordnare, företag och organisationer, och beskriva det praktiska samarbetet, t.ex. arbetsträning, skräddarsytt stöd för sysselsättning. 
- Utreda hur kompetenscentrumtjänsten har förankrats i det tjänsteutbud som kommunen erbjuder personer med ett främmande språk som modersmål för att komplettera tjänsterna i initialskedet enligt lagen om främjande av integration.
- Beskriva samarbetet med andra kompetenscentrum.

Arbets- och näringsministeriet beslutar om fördelningen av understöden. Understöd kan sökas från och med onsdagen 17.3.2021 till och med tisdagen 20.4.2021. Finansiering söks genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt eller som pappersversion till arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast 20.4.2021 före kl. 16.15. Information om finansieringsbesluten ges så snart som möjligt efter att utlysningen har avslutats.

Samtidigt (17.3–20.4.2021) utlyser undervisnings- och kulturministeriet specialunderstöd att sökas för utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens inklusive kompetenscentrumverksamhet (se länk). 

Ytterligare information:
Susanna Piepponen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, [email protected], tfn 029 504 7990 
Paula Karjalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, [email protected], tfn 029 295 047 117 
 

Tillbaka till toppen