Hyppää sisältöön

Haku maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan avattu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2021 11.14
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut haettavaksi 3 miljoonaa euroa maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Lisäksi on käytettävissä noin 1 066 000 euroa vuoden 2020 talousarvion määrärahaa. Haku on avoinna 17.3.-20.4.2021.

Avustuksen tavoitteena on maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttami-nen ja osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen hallinnonalat ylittävällä yh-teistyöllä ja tukitoimilla.  Avustusta voivat saada kunnat, joissa asuu vähintään 8 000 vie-raskielistä asukasta.  

Hakuaika päättyy 20.4.2021

Avustus on käytössä ajalla 1.7.2021-30.6.2022. 
Osaamiskeskukset vakiinnuttavat toimintaansa maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden palveluntar-joajana kunnissa, joissa asuu vähintään 8 000 vieraskielistä.  Osaamiskeskusten työntekijät tekevät monialaista yhteistyötä kunnan eri hallinnonalojen ja 1.3. 2021 alkaneen kuntakokeilun työntekijöi-den, TE- toimiston asiantuntijoiden ja Kelan kanssa. Myös yritys- ja järjestöyhteistyö ovat tärkeitä asiakkaiden osallisuuden ja työllisyyden edistämisessä. Asiakas voidaan ohjata osaamiskeskuspal-veluun esimerkiksi kunnan eri hallinnonaloilta, kuten sosiaali-, sivistys- ja työllisyyspalveluista, TE- toimistosta tai maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluista.  

Haettavaksi tulevalla rahoituksella tavoitellaan jatkumoa vuonna 2016 käynnistyneelle osaamiskes-kustyölle. Avustushaun tavoitteet ja hakukohtaiset myöntöperusteet vastaavat edellisen haun paino-tuksia. Tulevassa hankehaussa kuntien tulee

- Määritellä osaamiskeskuksen tarjoaman palvelun sisältö. Osaamiskeskuspalvelun tulee sisäl-tää ainakin ohjausta, kartoitusjaksoja, suomen/ruotsin kielen opetusta, digitaalisten taitojen, opiskelutaitojen, työllistymisvalmiuksien ja ammatillinen osaamisen vahvistamista sekä työ- ja toimintakyvyn edistämistä. 
- Kuvata asiakkaiden tyypilliset profiilit, palvelujen toteuttamistapa esim. kohtaava asiakastyö, ohjauksen osuvuus ja jatkuvuus.
- Määritellä osaamiskeskuksen rooli ja yhteistyö suhteessa kuntakokeiluun, kunnan järjestä-miin muihin palveluihin sekä TE- toimiston tuottamiin palveluihin.
- Nimetä monialaisen verkoston kumppanit esim. koulutuksen tarjoajat, yritykset ja järjestöt ja kuvat käytännön yhteistyötä esim. työhönvalmennus, räätälöity työllistymisen tuki. 
- Selvittää, kuinka osaamiskeskus-palvelu on juurtunut kunnan vieraskielisille tarjoamaan pal-veluvalikoimaan täydentämään kotoutumislain mukaisia alkuvaiheen palveluja.
- Kuvata yhteistyötä muiden osaamiskeskusten kanssa.

Avustusten suuntaamisesta päättää työ- ja elinkeinoministeriö. Avustushaku käynnistyy keskiviikkona 17.3.2021 ja päättyy tiistaina 20.4.2021. Rahoitusta haetaan täyttämällä hakulomake sekä vaaditut liitteet. Hakemukset toimitetaan 20.4.2021 klo 16.15 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon joko sähköisenä tai paperiversiona. Tieto rahoitus-päätöksistä annetaan mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Samanaikaisesti (17.3.–20.4.2021) haussa on erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen sisältäen osaamiskeskustoiminnan opetus- ja kulttuuriministeriöstä (katso linkki). 

Lisätiedot:
Susanna Piepponen, erityisasiantuntija, TEM, [email protected], p. 029 504 7990 
Paula Karjalainen, neuvotteleva virkamies, TEM, [email protected], p. 029 295 047 117 

 
Sivun alkuun