Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Kehittyvä ja nykyistä monipuolisempi vientitoiminta, kasvavat vientiyritykset ja menestyminen kansainvälisissä arvoverkostoissa ovat Suomen tulevaisuuden menestyksen ja elinvoiman kannalta elintärkeää. Elinkeinorakennettamme on monipuolistettava, ja suomalaisten yritysten on oltava paremmin mukana kansainvälisen kaupan arvoketjuissa saadaksemme lisäarvoa viennistä ja globalisaatiosta. Kansainvälisen kasvun sekä elinkeinoelämän uudistumisen merkitys on korostunut entisestään koronapandemian, energiakriisin ja teknologiakilpailun mukanaan tuomien haasteiden jälkeen. 

Osana Marinin hallituskauden 2020–2023 ohjelmaa toteutetun viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman tavoitteena on ollut yritysten kasvun ja kansainvälistymisen laaja-alainen edistäminen sekä miljardiluokan liiketoimintaekosysteemien synnyn ja kehittymisen tukeminen. Ohjelma käynnistyi syyskuussa 2020. Ohjelma on ollut osa hallituksen elvytystoimia talouden toipumiseksi koronapandemiasta. Ohjelma on toiminut koordinaatio- ja johtamisvälineenä olemassa olevien toimintojen kehittämiselle, uusien toimenpiteiden käynnistämiselle sekä poikkihallinnollisesti yhteisten tavoitteiden asettamiselle ja seurannalle. Ohjelmalla ei tavoiteltu näkyvyyttä yrityksissä vaan toimenpiteillä kehitettiin palveluiden taustalla olevia toimintoja ja resursointia. Ohjelman toteutumista on seurattu ja ohjattu Team Finland -johtoryhmässä.

Ohjelmassa on ollut neljä teemakokonaisuutta, joiden alla on toteutettu yhteensä 17 toimenpidettä. Teemat ja niiden tavoitteet ovat olleet:

  • Kysyntävetoiset ekosysteemit: Suomeen syntyy uusia, globaalisti kilpailukykyisiä ekosysteemejä.
  • Kansainvälistymispalveluiden kehittäminen: Kansainvälistymispalveluja tarjoavat asiantuntijaorganisaatiot toimivat tavoitteellisemmin, vaikuttavammin ja asiakaslähtöisemmin yhteen.
  • Rahoitustarjonta: Suomalaiset vientiyritykset hyödyntävät tehokkaammin kotimaisia ja kansainvälisiä rahoituslähteitä ja eri instrumenttitarjontaa.
  • Ilmastoratkaisut: Suomalaisyritykset hyödyntävät vähähiiliseen bio- ja kiertotalouteen liittyvät globaalit liiketoimintamahdollisuudet.

Ohjelman toimenpidekokonaisuutta on toteutettu Team Finland -verkoston ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteisiin on pyritty kehittämällä julkisia palveluita ja rahoitusta kannustavasti ja asiakaslähtöisesti sekä tiivistämällä yhteistyötä julkisten ja yksityisten palveluiden välillä.  

Ohjelman toimenpiteinä on muun muassa perustettu yrityksille suunnattu EU- ja kansainvälisen rahoituksen keskitetty neuvontapalvelu Business Finlandiin, luotu tehostettu TF-palvelupolku, kasvatettu Business Finlandin ja ulkoministeriön ulkomaanverkostoa sekä edistetty palveluviennin tilannekuvaa ja tilastointia sekä yritysten myynti-, markkinointi- ja digivalmiuksia. Ohjelmassa on edistetty suomalaisyritysten yhteistarjoamia ja kokonaisratkaisuja sekä niiden kytkeytymistä globaaleihin kysyntävetoisin ekosysteemeihin. Läpileikkaavasti ohjelman toimenpiteiden kautta on vauhditettu erityisesti vähähiilisyys- ja ilmastoratkaisujen vientiä ja maakuvaa. Lisäksi ohjelmassa on edistetty viennin rahoituksen työkaluja ja kestävän rahoituksen roolia ilmastotavoitteiden ja kestävän kasvun edistämisessä. Tavoitteena on ollut parantaa erityisesti pienten vientihankkeiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten vientimahdollisuuksia. Ohjelman tuloksellisuus on nähtävissä ennen kaikkea aiempaa parempina ja tehokkaampina yritysten kansainvälistymispalveluina sekä yrityspalvelutoimijoiden ja elinkeinoelämän sidosryhmien keskinäisen yhteistyön paranemisena. Ohjelman vaikuttavuus syntyy useiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksena. 

Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmassa tunnistetut mahdollisuudet, haasteet ja kipukohdat johtivat vuosina 2021-2022 TEAS-arviointina toteutettuun Team Finland -vaikuttavuustutkimukseen ja syksyllä 2022 käynnistyneeseen Team Finland -strategian päivittämiseen. Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmassa aloitettu työ jatkuu erityisesti TF-strategian päivityksen ja toimeenpanon sekä TF-palveluiden jatkuvan kehittämisen kautta myös seuraavalla hallituskaudella.  

Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma - Loppuraportti 2/2023  

Lisätietoja:

Mari Hakkarainen