Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma

Kehittyvä ja nykyistä monipuolisempi vientitoiminta ja menestyminen kansainvälisissä arvoverkostoissa ovat Suomen tulevaisuuden menestyksen ja elinvoiman kannalta elintärkeää. 

Elinkeinorakennettamme on monipuolistettava ja Suomen on oltava paremmin mukana kansainvälisen kaupan arvoketjuissa saadaksemme lisäarvoa viennistä ja globalisaatiosta. Kansainvälisen kasvun sekä elinkeinoelämän uudistumisen merkitys on korostunut entisestään koronapandemian mukanaan tuoman taloudellisen shokin myötä.   

Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman tarkoituksena on yritysten kasvun ja kansainvälistymisen laaja-alainen edistäminen sekä miljardiluokan liiketoimintaekosysteemien synnyn ja kehittymisen tukeminen. Ohjelma käynnistyi syyskuussa 2020 budjettineuvottelujen ja hallitusohjelman päivitysten jälkeen. Ohjelma on osa hallituksen elvytystoimia talouden toipumiseksi koronapandemiasta. Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain julkisen talouden riihien yhteydessä ja tarvittaessa tehdään uusia päätöksiä ohjelman tavoitteiden tueksi.

Ohjelmassa on neljä teemakokonaisuutta, jonka alle on koottu yhteensä 17 toimenpidettä. Teemat ovat

  1. kysyntävetoiset ekosysteemit,
  2. kansainvälistymispalveluiden kehittäminen,
  3. rahoitustarjonta ja
  4. ilmastoratkaisut.

Ohjelman toimenpiteillä pyritään palauttamaan Suomen vienti jälleen kasvu-uralle. Hallituskauden aikana tavoitteena on uusien vientiyritysten määrän kasvu sekä nykyisten vientiyritysten viennin kasvattaminen, erityisesti yli 100 000 € kv-liikevaihdon viennin määrän merkittävä kasvattaminen. Suomen saama viennin arvonlisä kasvaa erityisesti digitaalisuudesta ja palveluviennistä.

Ohjelma toimii koordinaatio- ja johtamisvälineenä olemassa olevien toimintojen kehittämiselle, uusien toimenpiteiden käynnistämiselle sekä poikkihallinnollisesti yhteisten tavoitteiden asettamiselle ja seurannalle. Tavoitteisiin pyritään kehittämällä julkisia palveluita ja rahoitusta kannustavasti ja asiakaslähtöisesti sekä tiivistämällä yhteistyötä julkisten ja yksityisten palveluiden välillä. Ohjelman tuloksellisuus ja vaikuttavuus kehittyvät useiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksena. 

Ohjelman toimenpidekokonaisuutta toteutetaan Team Finland -verkoston ja muiden sidosryhmien kanssa Marinin hallituskaudella 2020–2023.

Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma - Julkaisu  
Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma - Tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätietoja:

Mari Hakkarainen