Keskeiset toimijat ja niiden vastuut

Lähtökohtana on, että jokainen taho vastaa häiriötilanteessa samoista tehtävistä kuin normaalitilanteessakin.

Markkinatoimijat valmistavat ja hankkivat tavaroita sekä jakelevat ne myyntipisteisiin omia logistia järjestelmiään käyttäen. Huoltovarmuusorganisaatio tukee elintarvikehuoltosektorin (maatalouden alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja kaupan alan) yritysten jatkuvuuden hallintaa.

Varautumisen ja huoltovarmuustoimenpiteiden avulla ei voida estää kaikkien häiriöiden syntymistä, mutta niiden avulla voidaan lyhentää tilanteen normalisoitumiseen kuluvaa aikaa ja loiventaa tilanteen vaikutuksia.

Häiriötilanteissa poolien asema viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyöfoorumina korostuu, ja ne toimivat elinkeinoelämän ja viranomaisten välisinä yhteistyö- ja koordinaatioeliminä. Pooleissa kootaan tilannekuvaa esimerkiksi elintarvikkeiden saatavuudesta, jakelusta ja tuotannosta sekä niiden muutoksista. Tilannekuvaa hyödynnetään huoltovarmuustoimenpiteiden toteuttamisessa ja laajemmin yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena.

Ministeriöt koordinoivat ja ohjaavat

Ministeriöiden rooli eri turvallisuustilanteissa on koordinoiva. Ministeriöt vastaavat kansainvälisestä viranomaisyhteistyöstä ja kantavat politiikkavastuun omalla hallinnonalallaan. Päivittäistavarahuollon alan häiriötilanteissa työ- ja elinkeinoministeriöllä on keskeinen vastuu. Ministeriö vastaa yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa sekä tarvittavasta informaatio-ohjauksesta.

Vakavissa häiriötilanteissa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa varautuu ohjaamaan voimavarojen käyttöä, elintarvikkeiden tuotantoa ja tarjontaa huoltovarmuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) on varautumisorganisaatio- ja asiantuntijaelin sekä valtion varmuusvarastojen hallinnoija.

Kunnat vastaavat lainsäädännön perusteella ruokapalvelujen järjestämisestä asukkailleen esimerkiksi koulujen ja varhaiskasvatuksen alalla. Kunnalla ei sitä vastoin ole vastuuta kaikkien kuntalaisten päivittäistavarahuollon järjestämisestä.

Kolmannella sektorilla on viranomaistoimijoita tukeva rooli erityisesti joukkoruokailun muonitustehtävissä sekä kansalaisille tapahtuvan jakeluavun tarjoamisessa.

Lisätietoja: Henri Backman