Hallituksen esitys TEM/2017/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 50/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäviksi maakaasumarkkinalaki, laki maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä, laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain muuttamisesta sekä laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Esityksellä annettaisiin säännökset Suomen soveltamien maakaasumarkkinadirektiivin eristyneiden markkinoiden poikkeuksien päättymisestä. Maakaasumarkkinat avattaisiin kilpailulle EU:n maakaasun sisämarkkinoita koskevien säännösten mukaisesti vuoden 2020 alusta, kun putkiyhteys Suomesta Baltian kaasuverkkoon otetaan käyttöön. Keskeisiä muutoksia olisivat verkkoon pääsy maakaasun siirto- ja jakeluverkoissa, pääsy maakaasuverkon ulkopuolella sijaitseviin nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoihin sekä maakaasun siirtoverkon eriyttäminen maakaasun toimittamisesta ja tuotannosta ns. tosiasiallisen eriyttämisen mallin mukaisesti. Maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin sekä jakelun sääntelyä kevennettäisiin. Maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin hinnoittelun erityissääntelystä luovuttaisiin suurelta osalta. Sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin lisättäisiin säännökset, jotka rajoittavat sähkön ja maakaasun siirron ja jakelun maksujen korotuksen 12 kuukauden pituisen tarkastelujakson aikana enintään 15 prosenttiin siirron tai jakelun verollisesta kokonaishinnasta. Maakaasumarkkinalainsäädäntö on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Siirtoverkonhaltijan eriyttämistä koskevat säännökset ja maakaasumarkkinoiden avaamista kilpailulle koskevat säännökset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Sähkömarkkinalain muuttamisesta annettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Kilpailun lisääntyminen maakaasun ja uusiutuvan kaasun toimituksessa luo maakaasualan yrityksille ja kaasukäyttäjille mahdollisuuksia monipuolistaa kaasun hankintaansa. Yritykset pystyvät paremmin hallitsemaan omaa resurssien käyttöään. Maakaasualan yrityksille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusien toimittajien markkinoille pääsyn edellytykset paranevat. Kilpailu ohjaa markkinoita toimimaan tehokkaammin ja tuo kustannussäästöjä pitemmällä aikajänteellä. Maakaasun toimituksen hinnoittelun sääntelyn poistaminen tukkumyynnistä ja osasta vähittäismyyntiä parantaa toimittajien mahdollisuuksia vastata muiden polttoaineiden toimittajien kilpailuun erityisesti lämmön tuotannossa sekä yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Kilpailuun perustuvien markkinoiden edellyttämien rakenteiden ja palvelujen perustamisesta syntyy investointikustannuksia maakaasualan yrityksille. Maakaasualan yritykset joutuvat uusimaan energiahallintajärjestelmiään ja muita tietojärjestelmiään. Suurin kustannuserä, yhtiön oman arvion mukaan 4—6 miljoonaa euroa, syntyisi kaasuyhtiö Gasumin energianhallintajärjestelmien eriyttämisestä. Siirtoverkon eriyttäminen on valtio-omistajan sisäinen omistusjärjestely, jonka seurauksena kaasuyhtiö Gasumin siirtoverkkotoimintaa jatkaisi toinen valtionyhtiö. Sähkön ja maakaasun siirto- ja jakelumaksujen suuria korotuksia rajoitettaisiin. Rajoitus ei vaikuta siirron ja jakelun hintatasoon eikä verkonhaltijan omistajan verkkotoiminnasta saamaan tuottoon valvontajakson mittaisella tarkasteluvälillä ja sääntelyjärjestelmän mukaisilla tasoitusjaksoilla tarkasteltuna. Energiavirastolle aiheutuisi vajaan 250 00 euron lisäkustannukset ja noin kahden lisähenkilötyövuoden tarve.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen