Hallituksen esitys TEM/2017/160

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä

HE 158/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063732
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista (Rahoituskeskus) sekä Business Finland –nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (Yhtiö). Rahoituskeskus kuuluisi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Yhtiö olisi Rahoituskeskuksen omistajaohjauksessa. Laissa säädettäisiin Innovaatiorahoituskeskus Tekesin nimen muuttamisesta Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi sekä Finpro Oy:n nimen muuttamisesta Business Finland Oy:ksi. Laissa säädettäisiin Tekesin ja Finpron toimintojen uudelleenjärjestämisestä sekä Rahoituskeskuksen ja Business Finland -osakeyhtiön tehtävistä ja johtamisesta. Uudistuksen yhteydessä kumottaisiin laki innovaatiorahoituskeskus Tekesistä (717/2008) ja laki Finpro –nimisestä osakeyhtiöstä (1446/2015). Uusi BF-kokonaisuus muodostuisi valtion viranomaisesta (Rahoituskeskus) ja asiakastoimintoja toteuttavasta Yhtiöstä, joihin kootaan keskeiset valtakunnalliset innovaatiotoiminnan, kansainvälistymisen, ulkomaisten investointien ja matkailun edistämisen toiminnot. Business Finland olisi kansallinen toimija, jolla on alueverkosto kotimaassa sekä ulkomailla Suomelle tärkeissä viennin, investointien, innovaatiotoiminnan ja matkailun edistämisen kohdemaissa. Rahoituskeskukselle ja Yhtiölle luotaisiin yhteinen johtamismalli. Yhtiö toimisi osana valtio-omistajan strategiaa, koska se olisi valtion täysin omistama ja Rahoituskeskuksen ohjaama osakeyhtiö. Rahoituskeskuksen tehtävänä olisi strateginen johtaminen, yhtiön omistajaohjaus sekä julkisen hallinnon eli viranomaistehtävät – näitä olisivat erityisesti rahoituspäätökset sekä rahoitusasioihin liittyvä muu julkisen vallan käyttö kuten esimerkiksi maksatus- ja takaisinperintäpäätökset. Yhtiö keskittyisi asiakasprosessien toimeenpanoon sekä edistämistehtäviin ja tuottaisi operatiivisesti tki-toiminnan (tutkimus, kehitys ja innovaatiot), kansainvälistymisen, viennin, ulkomaisten investointien ja matkailun edistämiseen liittyviä palveluita Rahoituskeskuksen ja Yhtiön välisen palvelusopimuksen perusteella. Yhtiön avulla voitaisiin kehittää yhteistyötä ja yhteisiä palveluja esimerkiksi muiden Team Finland –toimijoiden (TF), maakuntien kasvupalvelutuottajien ja yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Yhtiö tekisi myös eräitä pienempiä (korkeintaan 100.000 euroa) EU:n valtiontukisääntelyssä tarkoitettuja de minimis – ehtoisia tukipäätöksiä. Uudella toimijalla olisi käynnistysvaiheessa noin 600 henkilöä palveluksessaan, lähes 40 toimi-pistettä ulkomailla sekä 16 paikkakunnalla Suomessa. Tavoitteena on, että Business Finland aloittaa toimintansa 1.1.2018. Työ- ja elinkeinoministeriö tulosohjaisi Rahoituskeskusta ja asettaisi Business Finland- kokonaisuudelle strategiset tulostavoitteet ja resurssit. Rahoituskeskuksen pääjohtaja vastaisi Yhtiön omistajaohjauksesta. Rahoituskeskus teettäisi operatiivisia asiakaspalvelu- ja edistämistehtäviä Yhtiöllä ja määrittäisi palvelusopimuksessa vuosittain Yhtiön tavoitteet ja tehtävät sekä palvelusta maksettavan korvauksen. Tekesin eräiden tehtävien ja niihin liittyvän henkilöstön siirtyminen Yhtiöön toteutettaisiin liikkeenluovutuksina lain tultua voimaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Muutos aiheuttaa lisäkustannuksia, joihin ei normaalin budjettisuunnittelun puitteissa ole voitu varautua Tekesin toimintamenoissa tai Finpron valtionavustuksissa. Arviot kustannuksista ovat vaihdelleet, mutta suuruusluokaksi on hahmottunut noin 7 miljoonaa euroa. BF-muutos aiheuttaa toki tehokkuushyötyjä, jotka eivät kuitenkaan näy vielä käynnistysvaiheessa. Vaikutukset yrityksiin: Toiminnallinen yhdistäminen tukee hallituksen tavoitteita selkeyttää ja yksinkertaistaa yrityspalvelujärjestelmää, kansainvälistää innovaatiojärjestelmää, kaksinkertaistaa pk-yritysten vientiä vuoteen 2020 mennessä sekä tukea maakunnallisia kasvupalveluita vahvalla valtakunnallisella yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevalla toimijalla. Yhdistämisen tavoitteena on myös luoda edellytykset henkilöresurssien kohdentamiselle painotetusti operatiiviseen työhön asiakasrajapintaan sekä ulkomaantoimintoihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen