Hallituksen esitys TEM/2017/183

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2017 15.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kilpailulain muuttamisesta

HE 193/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi yhteistyöstä kilpailuasioissa Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Helsingissä syyskuussa 2017 tehdyn sopimuksen. Hyväksyttäväksi ehdotettava sopimus on valtiosopimus, jonka allekirjoittamiseen tasavallan presidentti myönsi allekirjoitusvaltuudet elokuussa 2017. Esitykseen sisältyvät myös lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi ja lakiehdotus sopimuksen määräysten edellyttämistä muutoksista kilpailulakiin (948/2011). Sopimuksen tavoitteena on Pohjoismaiden kansallisten kilpailuviranomaisten yhteistyön vahvistaminen ja virallistaminen sekä kansallisten kilpailulakien tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen. Sopimuksen määräykset koskevat pääasiallisesti pohjoismaisten kilpailuviranomaisten toimivaltaa ilmoittaa toisilleen tutkimuksistaan ja menettelyistään, kilpailuviranomaisten välistä tietojenvaihtoa, toisen kilpailuviranomaisen puolesta suoritettavia tietopyyntöjä ja tarkastuksia sekä kilpailuviranomaisten keskinäistä avustamista tarkastusten ja muiden tutkintatoimenpiteiden suorittamisessa. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona osapuolet ovat tallettaneet kaksi ratifioimis- tai hyväksymiskirjaa. Jos osapuoli ratifioi tai hyväksyy sopimuksen toisen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamisen jälkeen, tulee sopimus osapuolen osalta voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona osapuoli on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kilpailulain muuttamisesta
Vaikutukset
Sopimuksella ei ole merkittäviä välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Sopimuksen tärkeimmät taloudelliset vaikutukset syntyvät välillisesti pitkällä aikavälillä ja pääosin kilpailusääntöjen tehokkaamman täytäntöönpanon seurauksena. Taloudelliset vaikutukset liittyvät kilpailunrajoitusten aiheuttamien taloudellisten tappioiden vähenemiseen ja kuluttajien toimivasta kilpailusta saaman hyödyn kasvuun. Sopimuksen määräykset antavat kansallisille kilpailuviranomaisille uusia toimivaltuuksia. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle saattaa aiheutua jonkin verran lisätyötä sopimuksen perusteella tapahtuvasta pohjoismaisten kilpailuviranomaisten keskinäisestä avustamisesta, mutta sopimuksen määräykset jättävät kansallisille viranomaisille harkintavaltaa yhteistyön piiriin kuuluvien toimenpiteiden toteuttamisen suhteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen